Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport zbiera liczne obszary aktywności Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w zakresie konsultacji społecznych. 

Raport przedstawia doświadczenia uczestnictwa w procesie tworzenia postulatów i rekomendacji rozwiązań dotyczących prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w nowym okresie programowania w latach 2014-2020.

Raport zwięźle opisuje powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie, zapoczątkowanie partycypacyjnego modelu tworzenia prawa miejscowego, przygotowanie wersji roboczej powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Raport opisuje działania i sukcesy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w procesie powstawania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku”. Opisane w raporcie zdarzenia to zabiegi Federacji o uwzględnienie organizacji pozarządowych w tworzeniu Strategii, dalej wypracowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu metody promocji postulatów NGO oraz udział i skuteczność Federacji w konsultacjach korespondencyjnych (przyjęcie tych uwag przez organizatora konsultacji).

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z tworzeniem, konsultacjami społecznymi i promocją Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Raport dotyczy działalności Federacji, a dalej również licznego grona organizacji pozarządowych, w odniesieniu do przygotowań województwa kujawsko-pomorskiego do tzw. kolejnej perspektywy finansowej funduszy unijnych 2014-2020.

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z koniecznością stworzenia jasnej i transparentnej procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do tworzonych przez Gminę Miasta Toruń gremiów opiniodawczo-doradczych i zespołów roboczych. Zaprezentowany w raporcie „model wyłaniania” może być z powodzeniem zastosowany w innych samorządach.

Raport przedstawia prace nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce do roku 2020 (KPRES). W tworzenie dokumentu zaangażowała się również Federacja, zarówno w konsultacjach społecznych, jak i poprzez udział w pracach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, który został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

Dzięki staraniom Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstał międzysektorowy partycypacyjny zespół, który stworzył alternatywne procedury wyboru projektów w Programie Kapitał Ludzki. Rozwiązania te włączono do dokumentów obowiązujących i regulujących PO KL. Federacja była uczestnikiem procesu tworzenia zmian.

Raport dotyczy procedury wyłaniania członków zespołów i grup pracujących nad założeniami Kujawsko-Pomorskiego Programu  na rzecz Ekonomii Społecznej oraz procesu opracowywania tego dokumentu.

Raport dotyczy działań Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zmierzających do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie kwalifikowalności osób – uczestników projektów dofinansowywanych przez PFRON.