Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport dotyczy działań Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zmierzających do wyjaśnienia wątpliwości w zakresie kwalifikowalności osób – uczestników projektów dofinansowywanych przez PFRON.

Raport przedstawia działania członków zespołu eksperckiego Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którzy podjęli problematykę ograniczonego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projektach dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sporny komunikat wydany przez PFRON, opisany w raporcie, skłaniał ku takiej interpretacji, która uniemożliwiałaby uczestnictwo osób niepełnosprawnych w różnych projektach realizowanych w ramach tego samego celu programowego. Zdecydowanie ograniczyłoby to tym samym dostępność osób niepełnosprawnych do kompleksowej, wielotorowej rehabilitacji. Ze strony organizacji pozarządowych – realizatorów projektu – zmieniałyby się zasady przyjmowania beneficjentów już po rozpoczęciu działań projektowych, zagrożona mogła być kwalifikowalność osób oraz, co za tym idzie, wydatków. Brak jednoznacznej interpretacji PFRON tego komunikatu potwierdzała obawy NGO.

Celem działań strażniczych było podjęcie działań gwarantujących dostępność osób niepełnosprawnych do kompleksowej rehabilitacji w projektach zlecanych przez PFRON, tak, by mogły one korzystać z ofert różnych organizacji działających na ich rzecz. Podjęto badania w kierunku sprawdzenia, czy sporny zapis komunikatu i obowiązujące w konsekwencji procedury przestrzegają prawa osób niepełnosprawnych.

Podjęto zatem działania zmierzające do uzyskania z PFRON-u jasnej i obowiązującej interpretacji zapisu z „Zasad zlecania” mówiącego o niemożności uczestnictwa osób niepełnosprawnych z różnych projektach realizowanych w ramach tego samego celu programowego. Przeprowadzono wstępną analizę zapisów Konstytucji RP, Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Zasady zlecania zadań przez PFRON.

Pobierz 
Raport Historia pewnego komunikatu PFRON [marzec 2013]