Aktualności

2020-12-31 Dziękujemy za wspólny czas w 2020 roku

Mijający rok przyniósł liczne zaskoczenia i nieoczekiwane sytuacje. Dla wszystkich. Ale wywołał też nowe aktywności, w tym nowe cele aktywności społecznej. W Federacji wydarzyło się wiele i z udziałem wielu. Dziękujemy, że byliście z nami w przedsięwzięciach 2020 roku!

 • Rok 2020 to dziesiąta rocznica powołania Federacji. Z okazji 10-lecia przygotowaliśmy trzy filmy o Federacji. Pierwszy z filmów dotyczy współpracy organizacji pozarządowych w formie związku organizacji oraz opowiada o korzyściach z przynależności do Federacji (tutaj >>). Drugi film postanowiliśmy poświęcić zagadnieniu „rzecznictwa interesów sektora pozarządowego”, bowiem rzecznictwo należy do aktywności wpisanych w statut Federacji i przez Federację konsekwentnie realizowanych (obejrzeć można go tutaj >>). A trzeci o tym czym jest Federacja, jaka jest jej rola w sektorze pozarządowym i krótko o tym co robimy. I co to znaczy, że "nucimy tę samą melodię" (dostępny tutaj >>).
   
 • Z okazji 10-lecia zorganizowaliśmy także dwa konkursy na „granty jubileuszowe” dzięki któremu 17 organizacji pozarządowych z województwa otrzymało środki na inicjatywy związane pośrednio z celami statutowymi Federacji. Jakie działania zostały podjęte za środki grantów przeczytacie w tych trzech informacjach: tutaj, tutajtutaj.
   
 • Nadal współpracowaliśmy z gminami wspierającej je, zwłaszcza finansowo i edukacyjnie, w realizacji konsultacji społecznych w zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym. Przekazaliśmy kilkanaście grantów na realizację przemyślanych planów konsultacyjnych, które włączają mieszkańców w decydowanie o lokalnej społeczności (więcej informacji >>).
   
 • Działając na rzecz rozwoju wolontariatu przeprowadziliśmy kilkanaście spotkań i szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz organizacji i instytucji rozwijających u siebie wolontariat. Były także środki na akcje społeczne, organizacja staży dla koordynatorów wolontariatu, debaty, konkursy oraz budowanie sieci powiązań w formie koalicji lokalnych (więcej o tych działaniach tutaj >>).
   
 • Nasze Forum Dobrego Prawa (FDP), skupiające przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu rozszerzyło się o kolejnych absolwentów Szkoły Stanowienia Prawa i obecnie tworzy je ponad 50 osób. Członkowie Forum prowadzą działania związane z monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich aktywności oraz z proponowaniem zmian w prawie (więcej tutaj >>).
 • Od sierpnia 2020 roku zbieramy pierwsze doświadczenia naszego „sekretariatu rzeczniczego”, czyli miejsca, w którym zebrane są wszelkie dane o aktywności tzw. gremiów międzysektorowych i aktywności reprezentantów III sektora w tych gremiach. Uruchomiliśmy na stronie internetowej zakładkę „Aktualności rzecznicze”, w której zbieramy bieżące informacje o wydarzeniach w gremiach, o podejmowanych przez nie inicjatywach, wyborach do ich składu, czy przeprowadzonych spotkaniach. Stworzyliśmy grupę dyskusyjną na Facebooku, aby możliwy był kontakt między reprezentantami III sektora w zespołach i grupach międzysektorowych, aby wzajemnie informować się o działaniach i motywować do aktywności. I wreszcie, zapewniliśmy środki na wspieranie reprezentantów III sektora w gremiach opiniodawczo-doradczych - możemy sfinansować opinię prawną, organizację spotkania, przeprowadzenie szkolenia (więcej >>).
   
 • We wrześniu 2020 Walne Zebranie Federacji przyjęło do realizacji nasz pomysł na kampanię fundraisingową – „Fundusz Kopernikański”, który rozpoczął działania w październiku tego roku. Nad tym pomysłem pracowaliśmy w pierwszym półroczu, wspólnie ustalając formę i zasady jego funkcjonowania. Fundusz ma za zadanie wspierać działalność organizacji członkowskich.
 • Przygotowaliśmy i przyjęliśmy podczas Walnego Zebrania nasz „Plan współpracy ponadnarodowej”. To spisany pomysł aktywności w zakresie współpracy międzynarodowej Federacji i jej organizacji członkowskich w najbliższych pięciu latach. Już w 2021 roku odbędzie się pierwszych pięć wyjazdów zagranicznych, w których udział wezmą organizacje członkowskie, a których celem jest nawiązanie współpracy z organizacjami w kilku krajach Europy.
   
 • Przez kilka miesięcy minionego roku prowadziliśmy badanie dotyczące doświadczeń stowarzyszeń i fundacji w kontaktach z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Wypowiedziało się w nim ponad 150 organizacji. Ich zaangażowanie to pierwszy krok do zmian w zakresie współpracy sądowych wydziałów KRS z organizacjami pozarządowymi. Na początku 2021 roku dostępny będzie raport z badania, który trafi m.in. do wszystkich wydziałów KRS w kraju (więcej >>).
   
 • W 2020 roku „okrzepł” nasz pomysł cyklicznych spotkań dla organizacji członkowskich, które nazywamy „śniadaniami pozarządowymi”. W kończącym się roku kalendarzowym zorganizowaliśmy je w każdy "roboczy" czwartek, czyli w sumie - 48 razy (więcej >>).

W 2020 roku do Federacji przystąpiły cztery kolejne organizacje: Fundacja Liberi (Bydgoszcz), Stowarzyszenie Nova (Bydgoszcz), Fundacja Kaktus (Bydgoszcz) i Stowarzyszenie Młode Dęby (Słaboszewko). Obecnie Federacja liczy 34 organizacje członkowskie.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych działaniach w 2020 roku!