Aby szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy w działalności
organizacji społecznych powołaliśmy Kujawsko-Pomorską Federację
Organizacji Pozarządowych. Pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, reprezentujemy interesy organizacji, budujemy
ich rzetelny wizerunek oraz promujemy partnerską współpracę
z administracją publiczną.

Federacja

Dążymy do stworzenia profesjonalnej reprezentacji sektora pozarządowego w województwie. Opieramy się na współpracy partnerskiej.

Członkowie

Członkowie Federacji to fundacje i stowarzyszenia, które posiadają liczne doświadczenia w pracy na rzecz innych i nie działają dla osiągnięcia zysku.

Przystąp

Członkiem Federacji może zostać każda organizacja z województwa kujawsko-pomorskiego, która działa w obszarach pożytku publicznego.