Aktualności

2020-06-02 Forum o dobrym prawie

Od ponad dwóch lat przy Federacji działa Forum Dobrego Prawa (FDP), skupiające przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu (łącznie 33 osoby). Również w miesiącach obostrzeń epidemiologicznych, prace Forum nie zwalniły tempa i jego człnkowie kontynuowali działania związane z monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich aktywności oraz z proponowaniem zmian w prawie. Zaangażowanie w Forum ma oczywiście charakter społeczny.

Pierwsze działania podejmowane przez Forum to zagadnienia przygotowane i realizowane przez absolwentów Szkoły Stanowienia Prawa, przedsięwzięcia nastawionego na tworzenie zaplecza eksperckiego dla organizacji pozarządowych w naszym regionie. Uczestnicy Szkoły przygotowują tzw. plany działania, które - bezpośrednio po zakończeniu udziału w spotkaniach Szkoły - wdrażają w życie. Dotychczas członkinie i członkowie Forum zrealizowali sześć planów, które polegały m.in. na:

* przeprowadzeniu pilotażowego procesu konsultacji Rocznego Programu Współpracy z NGO w Gminie Żnin;
* opracowaniu nowych założeń dwóch konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ([1] Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, [2] bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych);
* zebraniu opinii organizacji i instytucji z regionu dotyczących realizowanych projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020, a w dalszej kolejności przekazanie ich do odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację programu w regionie i w efekcie uproszczenie procedur związanych z aplikowaniem, wydatkowaniem oraz rozliczaniem środków z UE w regionie;
* postulowaniu w zakresie waloryzacji kwot maksymalnej refundacji wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON;
* podjęciu działań konsultacyjnych umożliwiających renegocjację wskaźników w konkursach PFRON i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa;
* wypracowaniu i organizacji działań zmierzających do podniesienia jakości współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z wolontariuszami w wojewóztwie kujawsko-pomorskim oraz wzmocnieniu wizerunku wolontariatu w odbiorze społecznym.

Kolejne cztery plany są w realizacji. Więcej informacji na temat tych już zrealizowanych i realizowanych działań znajduję się na stronie internetowej Forum Dobrego Prawa w zakładce "Sprawy" >>.

Niebawem grono uczestników FDP powiększy się o absolwentów ostatniej, III edycji Szkoły, której zakończenie planowane jest na sierpień br. Wówczas grupa uczestników Forum liczyć będzie ponad 50 osób (kto należy do Forum, można zobaczyć tutaj >>), a Forum tworzyć będzie nadal przestrzeń do kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO w prowadzeniu działań rzeczniczych, wymienianiu się doświadczeniami i planowaniu kolejnych przedsięwzięć.