Aktualności

2023-05-27 Wspólne sprawy, wspólne działania - podsumowanie

Powoli kończymy nasze przedsięwzięcie "Wspólne sprawy, wspólne działania", w którym rozwijaliśmy aktywość organizacji z województwa w działaniach konsultacyjnych i rzeczniczych. Były spotkania, szkolenia i integracja, powstały publikacje zbierające nasze doświadczenia, przyznaliśmy granty i bony rzeczmicze. Czas na krótkie podsumowanie.

Nie tylko nasze obserwacje, ale przede wszystkim badania ogólnopolskie potwierdzają, że zainteresowanie organizacji pozarządowych udziałem w procesach konsultacyjnych i rzeczniczych maleje, organizacje nigdy nie wypracowały wielu doświadczeń w partycypacji obywatelskiej, a aktywność rad działalności pożytku publicznego i innych gremiów międzysektorowych nie należy do wysokich. W Federacji wiele czasu poświęcamy na aktywizowanie organizacji do działań rzeczniczych, ale raz wypracowane rozwiązania, jak nasze Forum Dobrego Prawa, łatwo jest utracić, bo aktywność i efektywność zaplecza eksperckiego wymaga stałego dostarczania "paliwa" do działania. Dlatego jedną z naszych aktywności w ostatnich dwóch latach były działania projektu "Wspólne sprawy, wspólne działania", w którym staraliśmy się wesprzeć sektor pozarządowy województwa kujawsko-pomorskiego w działaniach konsultacyjnych, rzeczniczych i partycypacyjnych.

Od września 2021 do maja 2023 przeprowadziliśmy trzy dwudniowe spotkania Forum Dobrego Prawa z elementami szkoleń rozwijających kompetencje członków Forum, ale też pozwalające na poznanie know-how polskich i zagranicznych think-tanków obywatelskich, które są teraz inspiracją do podejmowania kolejnych działań i stosowania konkretnych narzędzi pracy (spotkania Forum odbyły się w grudniu 2021, w listopadzie 2022 i w lutym 2023 roku). Na realizację „planów rzeczniczych” przygotowywanych przez członków Forum zaplanowaliśmy środki finansowe - finansowaliśmy z nich udział w spotkaniach konsultacyjnych poza naszym województwem, przygotowanie opinii prawnych, opracowanie zestawień i ekspertyz oraz koszty organizacji spotkań konsultacyjnych. Dla organizacji pozarządowych w regionie przeprowadziliśmy jednodniowe szkolenia motywujące do aktywności rzeczniczej i partycypacyjnej, które odbyły się w Brodnicy, w Bydgoszczy, w Chełmnie, w Toruniu i we Włocławku. Powstały także dwie publikacje zbierające nasze doświadczenia w rzecznictwie i z zaangażowania w gremiach międzysektorowych: [1]Dobre praktyki procesów rzeczniczych”, która opowiada o ośmiu przykładach działalności rzeczniczej Federacji i Forum Dobrego Prawa oraz [2]Dobre praktyki aktywności rad działalność pożytku publicznego”, która dotyczy przykładów przedsięwzięć lub narzędzi zastosowanych w pracy zespołów międzysektorowych.

Ważnym elementem przedsięwzięcia był nasz konkurs na „granty rzecznicze” na realizację przez organizacje inicjatyw rzeczniczych i partycypacyjnych oraz na „bony rzecznicze” na przeprowadzenie podobnych działań przez osoby aktywne m.in. w gremiach międzysektorowych. Zasady konkursu wypracowaliśmy w kilkuosobowej grupie, a potem skonsultowaliśmy te zasady ze środowiskiem pozarządowym. Konkurs trwał od maja 2022 roku do lutego 2023 roku i pozwolił na sfinansowanie 10 grantów i 8 bonów. Inicjatywy finansowane z konkursu dotyczyły m.in. realizacji spotkań konsultacyjnych, opracowania analiz eksperckich, podjęcia wspólnych działań przez kilka organizacji, zawiązania lokalnych rad i zespołów, przeprowadzenia konsultacji konkretnych zagadnień (kilka przykładów opisaliśmy tutaj >>).

Inaczej mówiąc... dzięki projektowi "Wspólne sprawy, wspólne działania" zintegrowaliśmy grupę uczestniczek i uczestników Forum Dobrego Prawa, które aktywne jest nadal i spotkało się kolejny raz już po zakończeniu projektu, ale też mogliśmy podsumować i wyciągnąć wnioski z naszych działań rzeczniczych w ostatnich latach oraz przeprowadzić aktywności włączające w rzecznictwo kolejne osoby i organizacje. I co teraz? Idziemy za ciosem i wykorzystując doświadczenia ostatnich dwóch lat... wprowadzamy kilka nowych rozwiązań i pomysłów w przedsięwzięciu pn. Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji.