2019-02-04

Projekt grantowy "Planowanie z mieszkańcami"

Dzięki doświadczeniom projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", który zakończył się w grudniu 2018 roku, od stycznia 2019 roku ruszyliśmy z przedsięwzięciem "Planowanie z mieszkańcami", w którym pomagaliśmy gminom w planowaniu konsultacji społecznych i przekazywaliśmy granty na realizację tych konsultacji. Łącznie wsparliśmy 30 procesów konsultacji w 28 gminach czterech województw.

O projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" pisaliśmy często i dużo (tutaj >>), informując o szczegółach tego przedsięwzięcia i zawartych w nim doświadczeniach i dobrych praktykach ze wspieranych przez nas konsultacji (projekt realizowaliśmy od kwietnia 2016 roku do grudnia 2018 roku we współpracy z Fundacją Stabilo). Od stycznia 2019 roku do czerwca 2022 roku przeprowadziliśmy kolejną inicjatywę rozwijającą udział obywateli w procesach planowania przestrzennego - projekt "Planowanie z mieszkańcami", w którym zainteresowanym gminom przekazywaliśmy środki (granty) na realizację konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. Pomagaliśmy ustalić temat konsultacji, zaplanować działania włączające mieszkańców, przekazaliśmy środki na przeprowadzenie konsultacji i pomagaliśmy w ich realizacji.

Poniżej zamieszczamy zestawienie kolejnych wydarzeń w projekcie - kalendarium wydarzeń:

1. Od ostatniego tygodnia stycznia 2019 do połowy marca 2019 roku prowadziliśmy spotkania informacyjne dla gmin zainteresowanych udziałem w czterech województwach, w których projekt realizujemy. W województwie kujawsko-pomorskim spotkania odbyły się w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu Toruniu i Włocławku, w województwie pomorskim zorganizowaliśmy spotkania w Chojnicach, Kościerzynie, Malborku, Słupsku i Wejherowie, w województwie warmińsko-mazurskim spotkaliśmy się z zainteresowanymi projektem w Ełku, Kętrzynie i Olsztynie, a w województwie zachodniopomorskim w Drawsku, Koszalinie i Szczecinie. Szczegółowy harmonogram spotkań w styczniu br. dostępny jest w tej informacji >>, a spotkania zrealizowane w lutym zestawiliśmy tutaj >>.

photo by bdopudja, freeimages.com

2. Od 04 lutego do 15 marca 2019 roku trwała rekrutacja gmin do udziału w projekcie. Oprócz spotkań informacyjnych organizowanych w każdym z czterech województw objętych projektem, przedstawiciele Federacji - na zaproszenie gmin - odwiedzali gminy zainteresowane udziałem, aby podczas indywidualnego spotkania przybliżyć zasady i warunki uczestnictwa oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do udziału w projekcie. Z regulaminem rekrutacji do projektu można zapoznać się tutaj >>. W procedurze rekrutacji obowiązywał także formularz aplikacyjny do projektu (wersja .pdf >>>  / wersja edytowalna .docx >>>). Szerszy opis rekrutacji zamieściliśmy tutaj >>.

3. Spośród nadesłanych aplikacji do udziału w projekcie przyjęliśmy 30 gmin, wśród których jest 13 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, 7 z województwa pomorskiego, 3 z województwa warmińsko-mazurskiego i 7 z województwa zachodniopomorskiego. Na liście zrekrutowanych do udziału najwięcej jest gmin wiejskich (16), a dalej miejsko-wiejskich (7), ale są na niej także gminy miejskie (6) i jedno miasto na prawach powiatu. Zachęcamy do zapoznania się z Listą gmin wyłonionych do udziału w projekcie >>>

4. Od kwietnia 2019 roku podpisujemy z gminami wyłonionymi do udziału w projekcie umowy uczestnictwa. Umowa uczestnictwa przewiduje, że gmina, która podpisała umowę weźmie udział w kilku działaniach projektu. Głównym z nich jest udział zespołu pracowników gminy w warsztatach służących wypracowaniu Indywidualnego Planu KonsultacjiWarsztaty to: jedno spotkanie wprowadzające, dwudniowy warsztat i spotkanie podsumowujące. Przygotowany przez gminę Plan Konsultacji jest składany do Federacji i oceniany przez zespół ekspercki powołany w Federacji. Oceniając IPK kierujemy się zasadnością zaproponowanych działań, ale też ich wielowątkowością zapewniającą udział w konsultacjach społecznych osób o różnych potrzebach i w różnej sytuacji życiowej. Elementem IPK jest także kosztorys (budżet), który jest podstawą przyznania grantu (każda gmina wnosi do realizacji konsultacji także własne zasoby). Informację o rozpoczęciu indywidualnej pracy na planami konsultacji z gminami zamieściliśmy tutaj >>.

5. W okresie między lipcem a wrześniem 2019 zawarliśmy pierwsze umowy grantowe z tymi gminami, które wzięły udział w warsztatach (opisanych powyżej). Umowy przewidują przeprowadzenie konsultacji zgodnie z wypracowanym w projekcie Indywidualnym Planem Konsultacji i w oparciu o środki pochodzące z grantu przekazanego przez Federację (każda z gmin oprócz grantu angażuje także własne środki finansowe). Jako pierwsze umowy grantowe zawarły Kołczygłowy, Kwidzyn i Malbork (w lipcu br.), dalej Miasto Grudziądz i Wąbrzeźno (w sierpniu br.) i Golub-Dobrzyń (we wrześniu). 

6. Realizując Indywidualne Plany Konsultacji gminy wykorzystują różnorodne techniki i narzędzia konsultacyjne, m.in. punkty konsultacyjne, zespoły eksperckie, platformy interenetowe, spotkania dyskusyjne, spacery badawcze. O tym jak gminy radzą sobie z konsultacjami bezpośrednimi napisaliśmy w tekście "To działa! Grant od NGO na konsultacje społeczne" >>.

7. W grudniu 2019 roku podsumowujemy pierwszy rok projektu: do udziału zrekrutowaliśmy 30 gmin spośród których 23 gminy podpisały z nami umowy uczestnictwa, a ostatnia, 24 gmina, podpisze taką umowę w styczniu 2020 roku. Oznacza to, że z udziału w projekcie zrezygnowało 6 gmin, spośród których część nie przyjęła wymaganej w projekcie uchwały inicjującej prowadzenie prac nad dokumentami planistycznymi, bądź też nie przyjęła uchwały o sposobach prowadzonych w gminie konsultacji społecznych. Gminy, które biorą udział w projekcie, przygotowują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK), a dokładniej - przygotowują je oddelegowani z gmin pracownicy. Grupa osób, które biorą udział w warsztatach służących wypracowaniu IPK to już 117 osób. Do końca 2019 roku zawarliśmy 14 umów grantowych z gminami na realizację ich indywidulanych pomysłów działań konsultacyjnych, przyznając na te działania granty.

8. W styczniu i lutym 2020 roku kolejne gminy, po zakończonym etapie przygotowania IPK, podpisują umowy grantowe - na koniec lutego jest ich już 19. Jednocześnie otrzymujemy pierwsze sprawozdania z realizacji Planów Konsultacji, a eksperci Federacji odwiedzają każdą z gmin realizującą konsultacje wspierając zespoły pracowników urzędów oraz monitorując postępy.

9. W II połowie marca i w kwietniu 2020 roku obostrzenia i regulacje związane z pandemią koronawirusa COVID-19 spowolniły tempo realizacji konsultacji w gminach (głównie z uwagi na ograniczenia w zakresie organizacji spotkań otwartych i wydarzeń masowych). Wykorzystaliśmy ten czas, aby uruchomić dodatkową rekrutację do projektu. Od 01 do 22 kwietnia br. trwał nabór aplikacji (więcej o procesie rekrutacji można przeczytać tutaj >>).

10. Na początku maja 2020 roku rozstrzygnęliśmy dodatkowy nabór do projektu. W efekcie procesu rekrutacji do uczestników przedsięwzięcia dołączyły trzy gminy - Grodziczno (woj. warmińsko-mazurskie), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie) i Złocieniec (woj. zachodnipomorskie). O wynikach rekrutacji piszemy w tej informacji >>.

11. Konsekwencje trwającej pandemii koronawirusa i obostrzeń zapobiegających jej rozprzestrzenianiu okazały się poważne także dla realizowanych działań konsultacyjnych, przede wszystkim dla bezpośrednich spotkań. O tych ograniczeniach i o "powrocie" do realizacji działań w czerwcu 2020 roku pisaliśmy w ten sposób >>.

12. W sierpiniu i wrześniu 2020 roku przeprowadziliśmy nabór zainteresowanych gmin, które już uczestniczą w projekcie, a chciałyby zrealizować dodatkowe konsultacje społeczne w ramach tzw. II etapu konsultacji w oparciu o dodatkowy (drugi) grant pozyskany od Federacji. Drugi etap konsultacji to okres od wyłożenia projektu planu miejscowego, bądź studium do publicznego wglądu aż do jego przedłożenia radzie gminy do uchwalenia. Wiecej o tym procesie i jego zasadach tutaj >>.

13. We wrześniu i w październiku 2020 roku przeprowadziliśmy Forum Konsultacyjna dla gmin-uczestników projektu. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa Forum miało formę zdalną i zamiast jednego, odbyło się w trzech terminach. Więcej o tym wydarzeniu >>.

14. W listopadzie 2020 roku z oferty projektu korzystało już 26 gmin, z których 6 przeprowadziło i zakończyło z sukcesem konsultacje, a 17 kolejnych gmin było w trakcie ich realizacji. Dlatego... rozpoczęliśmy dodatkowy nabór do projektu

15. 
W styczniu 2021 ogłosiliśmy wyniki dodatkowej rekrutacji do projektu. Tym razem do udziału w przedsięwzięciu przystąpiły trzy gminy z województwa warmińsko-mazurskiego: Iława (gmina wiejska), Łukta (gmina wiejska) i Pasłęk (gmina miejsko-wiejska). 

16. W kwietniu i maju 2021 zorganizowaliśmy dla gmin uczestniczących w naszym projekcie dwa szkolenia on-line pn. "Opracowanie aktów planistycznych oraz monitorowanie zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem geoinformacji i dostępnych źródeł danych przestrzennych". Więcej o tym wydarzeniu >>.

17. Od końca maja 2021 roku stopniowe znoszenie obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 pozwoliło na przywrócenie działań konsultacyjnych organizowanych w formule bezpośredniej - wiele z gmin ponownie podjęło, przerwane lub zawieszone z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19, aktywności właczające mieszkańców do wspólnego decydowania o planach przestrzennych (więcej >>).

18. Przełom czerwca i lipca 2021 to dla nas drugie ze spotkań tzw. Forum Konsultacyjnego. Reprezentantki i reprezentantów gmin biorących udział w projekcie zaprosiliśmy na serię trzech spotkań on-line poświęconych ośmiu tematom. W wydarzeniu wzięło udziało blisko 50 osób z ponad 20 gmin (szczegóły tutaj >>). 

19. Ostatni kwartał 2021 roku pozwolił gminom na dokończenie wielu procesów konsultacyjnych, mimo zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju, która miała bezpośredni wpływ na podejmowane działania. Ostatnim elementem konsultacji jest - zależnie od etapu na którym prowadzone były konsultacje, - albo skierowanie konsultowanego dokumentu do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej, albo skierowanie ostatecznej wersji projektu dokumentu do przyjęcia uchwałą rady gminy. Na koniec 2021 roku gmin takich było aż szesnaście. W tej grupie jest 6 gmin, w których wypracowane z mieszkańcami dokumenty zostały uchwalone i już obowiązują - gm. Chmielno, Gniew, Miasto Grudziądz, Kołczygłowy, Wąbrzeźno i Ustronie Morskie. Piszemy o tym w tej informacji >>.

A poniżej publikujemy mapkę z listą uczestników projektu:

 

 

 Procedury projektu "Planowanie z mieszkańcami"


Projekt "Planowanie z mieszkańcami" realizowany był zgodnie z umową o dofinansowanie na jego realizację, którą Federacja zawarła z Ministerstwem Iwestycji i Rozwoju, a - co ważne dla zainteresowanych udziałem w projekcie, jak i dla instytucji i osób w nim uczestniczących - także w oparciu o zatwierdzone przez Ministerstwo "Procedury realizacji projektu grantowego 'Planowanie z mieszkańcami'". Procedury opisują m.in. zasady wyboru grantobiorców, informacje o trybie wypłacania grantów na konsultacje oraz procedury dotyczące rozliczania tych grantów, jak też szczegółowe informacje o przeznaczeniu grantów i procedury ich monitorowania i kontroli.

Procedury dotyczące realizacji projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) >>Podstawowe dane o projekcie

Projekt "Planowanie z mieszkańcami" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 1.586.043,46 zł, co stanowiło 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu.


Celem projektu było zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w 23 gminach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2022 roku.

Dzięki realizacji projektu w 28 gminach zostały przeprowadzone złożone procesy konsultacyjne dot. planowania przestrzennego. Procesy te były realizowane w oparciu o granty przyznawane poszczególnym gminom. Konsultacje dokumentów planistycznych to realizacja I i/lub II etapu konsultacji dokumentu planistycznego. I etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. II etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia. Przed przystąpieniem do realizacji konsultacji pracownicy gminy zostali przygotowani do ich prowadzenia, a w trakcie realizacji otrzymali wsparcie doradcze.

Nad realizację projektu czuwał Zespół Ekspercki złożony z przedstawicieli Federacji oraz ekspertów planowania przestrzennego, który nie tylko monitorował działania, ale przede wszystkim je planował i określał ich standard.