Aktualności

2020-08-29 Zasilamy konsultacje - drugi grant na drugi etap

Rozpoczynamy proces naboru zainteresowanych gmin, które są uczestnikami naszego projektu "Planowanie z mieszkańcami", a chciałyby zrealizować dodatkowe konsultacje społeczne w ramach tzw. II etapu konsultacji w oparciu o dodatkowy (drugi) grant pozyskany od Federacji.

Drugi etap konsultacji to okres od wyłożenia projektu planu miejscowego, bądź studium do publicznego wglądu aż do jego przedłożenia radzie gminy do uchwalenia. Oznacza to, że ww. nabór dotyczy tych samych dokumentów wobec których gminy-uczestnicy projektu realizują „I etap konsultacji” i są zainteresowane kontynuacją konsultacji na dalszym etapie procedury planistycznej. Udzielenie grantu na „II etap konsultacji” zależy od kilku czynników: [1] zaawansowania prac nad przygotowaniem dokumentu planistycznego; [2] gotowości przeprowadzenia konsultacji w II etapie oraz przekazania dokumentu planistycznego do biura rady gminy do uchwalenia w terminie do 31 grudnia 2021 roku; [3] wykorzystania w konsultacjach II etapu zasobów i kompetencji pozyskanych dotychczas z projektu; [4] udziału we wsparciu oferowanym przez Federację służącym przygotowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji dla II etapu (spotkanie warsztatowe w wymiarze 2 x 6h prowadzone przez eksperta konsultacji i planistę/urbanistę); [5] złożenia pisemnej deklaracji realizacji II etapu konsultacji do 23 września 2020 roku. Nie ma znaczenia stan zaawansowania konsultacji społecznych „I etapu”, bowiem sytuacja poszczególnych gmin jest różna i musi być traktowana indywidualnie.

Tak jak miało to miejsce dotychczas, również dla potrzeb realizacji II etapu konsultacji przewidujemy granty, których wielkość i przeznaczenie wynikać będą z wypracowanego wspólnie z pracownikami gminy Indywidualnego Planu Konsultacji. Zasady przekazywania i rozliczania grantów pozostają bez zmian wobec „I etapu konsultacji”. Zachęcamy gminy do rozważenia udziału w tej formie działań projektowych. W razie wątpliwości lub pytań związanych z powyższą propozycją zachęcam do kontaktu z ekspertami konsultacji, którzy na co dzień współpracują z gminami-uczestnikami projektu „Planowanie z mieszkańcami”, tel. 56 652 23 56.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia zainteresowania realizacją II etapu konsultacji. Nabór gmin zainteresowanych II etapem konsultacji zostanie najprawdopodobniej powtórzony w listopadzie 2020 roku.

Formularz zgłoszenia zainteresowanie udziałem w II etapie konsultacji (wersja edytowalna .docx) >>
Formularz zgłoszenia zainteresowanie udziałem w II etapie konsultacji (wersja .pdf) >>