Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Aby zapewnić koordynację i wsparcie działań reprezentantów III sektora w gremiach opiniodawczo-doradczych,  powołaliśmy sekretariat działań rzeczniczych.

Jego zadaniem jest:

  • stworzenie i animowanie kanału komunikacji pomiędzy naszymi reprezentantami gremiach opiniodawczo-doradczych,
  • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a ich przedstawicielami w zespołach międzysektorowych,
  • podsumowywanie i upowszechnianie działań rzeczniczych realizowanych przez reprezentantów na forach, w które są zaangażowani,
  • podnoszenie kompetencji naszych przedstawicieli poprzez szkolenia oraz finansowanie m.in. spotkań z reprezentowanym środowiskiem, zakup opinii prawnych lub ekspertyz.

Aktualności rzecznicze ->>

Reprezentacja III sektora w gremiach opiniodawczo-doradczych ->>

Wsparcie dla reprezentantów ->>

Kontakt z sekretariatem rzeczniczym

T: 56 652 23 56, M: rzecznictwo@federacja-ngo.pl