Aktualności

2015-11-28 Spotkanie założycielskie LGD w Toruniu
Photo by Tory Byrne, freeimages.com

Za kilka dni odbędzie się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania dla Miasta Torunia. Publikujemy informacje o tym spotkaniu i niezbędne dokumenty.

O przygotowaniach do powołania LGD w Toruniu pisaliśmy kilkakrotnie (przeczytaj jedną z takich informacji >>>). Pisaliśmy również o problemach w jej powstaniu (tutaj >>>). Teraz czas na spotkanie założycielskie, które zaplanowała grupa robocza ds. LGD (działająca przy toruńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego) na 7 grudnia br. (poniedziałek), rozpoczęcie o godz. 17:00 w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały gen. Sikorskiego 13, sala Labsen). Na spotkaniu poza podjęciem stosownych uchwał o założeniu stowarzyszenia, odbędą się również wybory do zarządu, komisji rewizyjnej i rady programowej, która będzie dokonywać opiniowania wniosków do dofinansowania. Przedstawiona zostanie także krótka informacja na temat Lokalnej Strategii Rozwoju dla powstającego LGD.

Inne informacje organizacyjne:

1* Na spotkaniu przedstawiciel organizacji/firmy/urzędu i/lub mieszkaniec chcący stać się członkiem-założycielem stowarzyszenia (LGD) będzie musiał okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL.
Organizacje, które chcą być członkami stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla miasta Torunia”, a nie zgłosiły się w dotychczasowym trybie lub nie dostarczyły wszystkich wymaganych dokumentów zobowiązane są dostarczyć wyciąg z KRS (2 egzemplarze), uchwałę organu decyzyjnego dotyczącą przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (2 egzemplarze w oryginale). W tej samej uchwale (lub w kolejnej) musi zostać wskazana osoba do reprezentowania organizacji/podmiotu na walnym zebraniu (2 egzemplarze w oryginale). Natomiast przedsiębiorcy zobowiązani są o dostarczenie wyciągu z właściwego rejestru przedsiębiorców (2 egzemplarze).

2* Ww. dokumenty należy dostarczyć do środy 2 grudnia do godziny 12.00. Powinny to być 2 oryginały uchwały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (trzeci egzemplarz powinien zostać w organizacji w celu wylegitymowania się nim na walnym zebraniu).

3* Miejsce dostarczenia dokumentów: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 8), pokój 35 (II piętro).

4* Każda osoba fizyczna i reprezentant osoby prawnej zobowiązany jest do złożenia wypełnionej  i podpisanej deklaracji przynależności sektorowej, która znajduje się tutaj >>>. Deklaracje przynależności sektorowej mogą być składane podczas zebrania założycielskiego. Osoby fizyczne mogą dokonać wszystkich formalności w dniu zebrania, na miejscu, przy czym brak np. dowodu osobistego uniemożliwi udział w Stowarzyszeniu w charakterze członka–założyciela.

5* Projekt Statutu LGD "Dla Miasta Torunia" >>>

6*
Proponowany porządek Zebrania założycielskiego LGD w Toruniu >>>