Aktualności

2015-03-17 Propozycje Federacji dla toruńskiej RDPP

Federacja przekazała do toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego listę kilku propozycji działań, którymi powinna zająć się Rada w nowej, rozpoczętej właśnie kadencji. Wiele z tych propozycji może być inspirujących również dla rad w innych miejscowościach.

Federacja obecna jest w toruńskiej RDPP od kadencji 2013-2014. I to właśnie m.in. z tych doświadczeń wynikają postulaty działań. Pozostałe z nich dyskutowane były w środowisku toruńskich NGO od dłuższego czasu. O czym piszemy do Rady?

1* O niezbędnych zmianach w konkursach ofert. Chodzi tu i o upowszechnienie modelu umów wieloletnich, jak też o zmiany proceduralne (uproszczenia) w procesie przyznawania dotacji, jak i o weryfikację zakresu merytorycznego konkursów i próbę zdefiniowania kolejnych zadań, które mogłyby zostać powierzone organizacjom.

2* O konieczności uruchomienia w konkursach generatora ofert on-line. Taki generator powstał kilka lat temu za środki miasta, ale nie został ukończony ani uruchomiony. A w tym czasie procedury elektronicznego składania wniosków stały się powszechne w innych konkursach (fundusze EOG, Program FIO, wnioski do funduszy strukturalnych UE). Czas więc, aby i Toruń dopracował zasady składania ofert on-line, zwłaszcza, że proces przygotowań generatora można przyspieszyć dzięki wsparciu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

3* O wspólnych przygotowaniach miasta i organizacji do nowej perspektywy funduszy unijnych 2014-2020. Ponieważ nowe wymagania dla projektów finansowanych UE wprowadzają m.in. silniejszy akcent na realizację międzysektorowych projektów partnerskich (w tym premiowanie projektodawców potrafiących angażować lokalne zasoby i instytucje na rzecz realizacji projektu), jak i wymóg wnoszenia wkładu własnego do wszystkich typów projektów EFS, zaproponowaliśmy, aby dopracować procedurę zawierania partnerstw projektowych przez organizacje z samorządem (gdy liderem jest NGO), jak i zasady dofinansowywania wkładu własnego NGO przez samorząd Torunia.

4* O wyzwaniu jakim jest spójna polityka lokalowa w Toruniu. To jeden z najdłużej dyskutowanych wątków współpracy miasta z organizacjami. Proponujemy, aby powstał międzysektorowy zespół i aby zrealizowany został w pełni partycypacyjny proces przygotowania takiego rozwiązania, które służyć będzie tak organizacjom pozarządowym, jak i mieszkańcom miasta. Czas najwyższy, by zakończyć dyskusję konkretnym rozwiązaniem.

5* O zlecaniu zadań związanych z realizacją i promocją budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia lokalnym organizacjom pozarządowym na zasadzie otwartego konkursu ofert. W liście proponujemy, aby proces promocji budżetu partycypacyjnego został powierzony do realizacji mieszkańcom (w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych), a zadania które realizowane są jako wyłonione w drodze głosowania były również zlecane do wykonania organizacjom pozarządowych w trybie konkursu ofert. Naszym zdaniem, taki model stanowczo wesprze obywatelski i partycypacyjny wymiar „budżetu mieszkańców Torunia”.

Powyższe zagadnienia opisane są szczegółowo w naszym liście (tekst dostępny jest tutaj >>>). O działaniach Rady na rzecz ich realizacji informować będziemy na bieżąco. A o wynikach aktywności toruńskiej RDPP w latach 2013-2014 przeczytać można w tym materiale >>>.