Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Spotkanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu chełmińskiego

Organizatorami spotkania były Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Forum Dobrego Prawa. Odbyło się ono 12 kwietnia 2022 roku (we wtorek), o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa (sala nr 2) przy ul. Harcerskiej 1.

Udział wzięło 13 przedstawicieli NGO oraz 4 osoby ze strony samorządu powiatowego.

Głównym ustaleniem jest to, że zostaną podjęte kroki w kierunku powołania przez Starostwo międzysektorowego zespołu, którego zadaniem będzie partycypacyjne wypracowanie projektu Programu Współpracy na rok 2023.

Notatka ze spotkania dostępna jest tutaj->>.

data publikacji: 14.04.2022

*****

Konsultacje Strategii polityki społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030

Do 8 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje projektu dokumentu, który wyznacza główne kierunki polityki społecznej samorządu regionalnego. Strategia obejmuje trzy zasadnicze obszary: [1] usługi społeczne, [2] aktywność zawodową, społeczną i obywatelską, [3] włączenie społeczne.

Projekt strategii można pobrać tutaj->>.

Niestety, konsultacje ograniczają się do zbierania opinii pisemnych za pośrednictwem formularza, który można przesłać do ROPS-u.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

data publikacji: 14.03.2021

*****

Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej

Do dnia 8 marca 2022 roku trwają konsultacje społeczne tego Programu. Więcej informacji, projekt Programu oraz formularz zgłaszania uwag na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego->>.

Pula wsparcia wynosi 623 tysiące złotych. Program wspiera działania organizacji pozarządowych skierowane do osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezdomnych oraz uzależnionych.

data publikacji: 24.02.2021

*****

Powstaje Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nabór trwa do 11 marca 2022 roku. W jego skład mogą wejść mieszkańcy regionu w wieku od 16 do 21 lat.

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • praca pisemna lub prezentacja multimedialna Pierwsze zagadnienie, jakim powinien zająć się Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • rekomendacje i dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność społeczną.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj->>.

data publikacji: 16.02.2021

*****

ZMIANY SKŁADÓW RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zmienił się skład Krajowej RDPP (link->>).

Decyzją Marszałka Piotra Całbeckiego w nowym składzie Wojewódzkiej RDPP zabrakło przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (link->>), mimo, że w wyborach otrzymali najwyższą liczbę głosów (liczba i podział oddanych głosów->>).

Trwa nabór do RDPP w Powiecie Inowrocławskim (link->>).

data publikacji: 20.01.2022

*****

Powołano nową RDPP w Powiecie Toruńskim

W jej skład weszło ośmioro przedstawicieli organizacji pozarządowych a gmin leżących na terenie powiatu.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj->>.

data publikacji: 19.11.2021

*****

NABÓR DO RADY KONSULTACYJNEJ W TORUNIU

Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest zespołem doradczym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia.

Jej zadaniem jest m.in. tworzenie i aktualizowanie katalogu dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych, składanie Radzie Miasta Torunia rocznych sprawozdań z przeprowadzonych konsultacji, opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które wpłynęły w otwartym naborze.

W skład Rady wchodzą 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 niezrzeszonych mieszkańców Torunia, 3 Radnych Miasta Torunia oraz 3 miejskich urzędników.

Kandydatury spośród przedstawicieli NGO i mieszkańców można składać do dnia 24 września 2021 roku.

Szczegóły naboru opisano tutaj->>.

data publikacji: 07.09.2021

*****

PODPISZ PETYCJĘ!

W ramach pracy jednego z zespołów Forum Dobrego Prawa została opracowana petycja w sprawie ogłoszenia przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu na wsparcie instytucjonalne dla NGO związane ze skutkami epidemii SARS-coV-2.

Petycję można przeczytać i poprzeć tutaj->>.

A wypowiedź Łukasza Broniszewskiego, który zachęca do podpisania petycji, można obejrzeć pod tym linkiem->>.

data publikacji: 30.08.2021

*****

Postulat zmiany zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego

W dniu 26 sierpnia 2021 roku wysłaliśmy do min. Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, opracowanie opisujące analizę stanu faktycznego, wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski i rekomendacje zmian przepisów dot. zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego. Z materiałem można zapoznać się pod tym linkiem->>.

Praca nad materiałem objęła:

 • 29 marca 2021 roku spotkanie on-line z grupą ds. tematu (przygotowanie tematu i poprowadzenie z dyskusją),
 • opracowanie ankiety badania wśród rodziców – link 
 • przeprowadzenie badania i podsumowanie wyników (raport), maj 2021
 • opracowanie materiału merytorycznego podsumowującego prace i propozycji pisma (lipiec-sierpień).

data publikacji: 26.08.2021

*****

Konsultacje wieloletniego programu współpracy

Do 10 sierpnia 2021 roku trwają konsultacje wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z NGO na lata 2021-2025. Można wziąć w nich udział za pośrednictwem stacji-konsultacji->>.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Biura Współpracy pod tym linkiem->>.

data publikacji: 29.07.2021

*****

Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej

Do 18 czerwca 2021 roku trwają konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej.

Na stacji-konsultacji->> można pobrać teksty dokumentów można pobrać i zgłosić uwagi.

data publikacji: 25.05.2021

*****

Konsultacje toruńskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Do 23 kwietnia 2021 roku trwają konsultacje Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj->>.

data publikacji: 01.04.2021

*****

Sprawozdanie z działalności wojewódzkiej RDPP w roku 2020

Pod tym linkiem->> można przeczytać czym Rada zajmowała się w 2020 roku. Przede wszystkim był to udział w procesie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa. Ważny był także temat regrantingu. Podjęto również kwestię nowych form wsparcia dla NGO jako łagodzenie skutków pandemii.

data publikacji: 31.03.2021

*****

Konsultacje wojewódzkiej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami  

Do 8 kwietnia 2021 roku można konsultować projekt „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku” [plik->>]. Opublikowano także osobny dokument – „Kompleksową diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” [plik->>].

Konsultacje prowadzone są w starej formie z wykorzystaniem formularza->>, który należy przesłać mailem lub pocztą do Urzędu.

Ale można wziąć w nich udział także za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja->>.

data publikacji: 16.03.2021

*****

Spotkanie KM

W dniu 11 marca 2021 roku odbędzie się – w formie zdalnej – spotkanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z agendą można zapoznać się  pod tym linkiem->>.

data publikacji: 10.03.2021

*****

Konsultacje wieloletniego programu współpracy

Do 15 lutego 2021 roku trwają konsultacje wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z NGO na lata 2021-2025. Można wziąć w nich udział za pośrednictwem stacji-konsultacji->>.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Biura Współpracy pod tym linkiem->>.

data publikacji: 04.02.2021

*****

Ostatnie dni naboru do gremiów ogólnopolskich

W pierwszych dniach lutego kończą się nabory reprezentantów III sektora do:

 1. Rady Działalności Pożytku Publicznego (do obsadzenia są dwa miejsca w ramach naboru uzupełniającego) – zgłoszenia do 1 lutego;
 2. Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. – zgłoszenia do 3 lutego;
 3. Zespołu Monitorującego Program Gwarancje dla Młodzieży – zgłoszenia do 3 lutego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej RDPP pod tym linkiem->>.

data publikacji: 26.01.2021

*****

Nowa członkini wojewódzkiej RDPP

W rezultacie przeprowadzonego naboru uzupełniającego, nowa członkinią Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Działalności Pożytku Publicznego została pani Ilona Borowska, reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

Oficjalna informacja dostępna jest pod tym linkiem->>.

data publikacji: 18.01.2021

*****

Nabór do Rady NIW

Do 31 stycznia 2021 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności.

Szczegółowe informacje znajdują na stronach Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.

data publikacji: 30.12.2020

Aby zapoznać się ze starszymi informacjami kliknij TUTAJ->>.

*****