Aktualności

2022-01-28 List otwarty do Marszałka Województwa ws. RDPP

Dlaczego wyniki głosowania na kandydatki i kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego nie zostały uwzględnione przy tworzeniu Rady? Dlaczego wypracowany wspólnie z NGO pomysł na regranting środków w konkursach województwa od trzech lat nie został wprowadzony w życie? A także - dlaczego nie został uruchomiony przygotowany wiosną 2021 konkurs na wsparcie organizacji w związku z pandemią koronawirusa? O te trzy sprawy pytamy w liście otwartym do Marszałka Województwa.

O wyborach pozarządowej reprezentacji do wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego informowaliśmy w trakcie wyborów, zachęcając organizacje z naszego regionu do uczestnictwa i wskazując kto spośród kandydujących uzyskał poparcie Federacji. Do udziału w wyborach namawiało także Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w newsletterze rozsyłanym do kujawsko-pomorskich NGO. Procedura wyborcza realizowana była zgodnie z uchwałą zarządu województwa, a na 13 kandydatek i kandydatów zagłosowało 68 organizacji z regionu. Okazało się, że Marszałek Województwa powołując nową Radę nie wziął pod uwagę wyników wyborów, odrzucając osoby, które uzyskały najwyższy wynik w głosowaniu. W informacjach podsumowujących wybory publikowanych na stronach Urzędu Marszałkowskiego, ani w decyzji o powołaniu Rady nie znalazło się żadne uzasadnienie tej decyzji. Dlatego napisaliśmy do Marszałka Województwa list otwarty z pytaniem o takie uzasadnienie.

Dodatkowo w liście pytamy o dwie inicjatywy wypracowane staraniem poprzedniej kadencji Rady Pożytku (2019-2021), które nie zostały zrealizowane, a obie miały stanowić poważne wsparcie dla sektora pozarządowego w regionie.

Poniżej publikujemy treść listu otwartego.

Toruń, 28 stycznia 2022 roku


Szanowny Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Szanowny Panie Marszałku,
w związku z powołaniem przez Pana Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji (RDPP) i pominięciem przy powoływaniu Rady wyników głosowania organizacji pozarządowych na kandydatki i kandydatów do Rady, zwracamy się do Pana o wyjaśnienie tej decyzji, jak i o odniesienie się do faktu wstrzymania realizacji rozwiązań przygotowanych przez RDPP, której kadencja zakończyła się w grudniu 2021 roku.

W październiku 2021 roku organizacje pozarządowe naszego regionu zostały zaproszone przez Zarząd Województwa do udziału w wyborach przedstawicieli NGO w RDPP (na podstawie uchwały nr 41/1691/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.10.2021 r.). Najpierw organizacje społeczne zgłosiły kandydatki i kandydatów (łącznie 13 osób), a następnie oddały głosy na zgłoszonych (wpłynęły głosy od 68 organizacji). Wyniki głosowania pozwoliły na ułożenie listy kandydatek i kandydatów zgodnie z liczbą oddanych na nich głosów, jednak wyniki te nie zostały wzięte pod uwagę przy powołaniu Rady. Mimo, że w myśl postanowień regulaminu wyborów „Marszałek Województwa dokonuje wyboru członków Rady spośród przedstawionych kandydatów”, tj. osób zgłoszonych w procedurze wyborczej, które uzyskały min. trzy głosy, za nielogiczne i nietransparentne trzeba uznać odrzucenie dwóch kandydatur z największą liczbą głosów (dwa najwyższe wyniki w wyborach są prawie dwukrotnie wyższe niż wyniki głosów oddanych na kandydatów na kolejnych miejscach listy). Decyzja ta oznacza, że reprezentantami NGO w Radzie nie zostały osoby obdarzone zaufaniem przez największą liczbę głosujących, a samo głosowanie – mimo jego realizacji na podstawie uchwały Zarządu oraz przy kilkakrotnie ponawianym zaproszeniu do udziału przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu składu Rady.

Wszystkim głosującym, jak i kandydującym oraz sektorowi pozarządowemu w regionie powinno zostać przekazane uzasadnienie podjętej decyzji, w tym wyraźna informacja dlaczego wyniki głosowania zostały zbagatelizowane, mimo, że wybory odbyły się zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Zarządu.

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga fakt wstrzymania wdrożenia części rozwiązań wypracowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w minionych trzech latach, do których należą przede wszystkim:

1. model regrantingu w konkursach o środki województwa. Rozwiązanie to zostało wypracowane w trakcie kilkudniowych warsztatów i spotkań z udziałem wielu organizacji z regionu. Powstała konkretna procedura, której głównym założeniem jest umożliwienie organizacjom pozarządowym aplikowania o środki Województwa w formie dotacji do 5 tys. zł w prostej formule, niewymagającej rozbudowanych wniosków i rozliczeń. Regranting ma także rozwiązać problem tzw. dużych cięć budżetowych w ofertach konkursowych, a przede wszystkim dać szansę dofinansowania mniejszym inicjatywom i pomysłom. Mimo dopracowania szczegółów rozwiązania przez Radę, uzyskaniu porozumienia co do zasad realizacji regrantingu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz uzyskania poparcia dla rozwiązania od Marszałka Województwa, od 2019 roku Urząd unika przeprowadzenia konkursu regrantingowego, a starania Rady na rzecz jego uruchomienia są ignorowane.

2. środki dla organizacji pozarządowych na wsparcie służące niwelowaniu skutków pandemii. Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła kilka prób zapewnienia organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego na niwelowanie skutków pandemii – opracowywała rozwiązania i zgłaszała pomysły, których pośrednim efektem miał być m.in. konkurs dotacyjny ze środków unijnych. Niezbędne ustalenia i uchwały dotyczące szczegółów tego konkursu zapadły w marcu 2021 roku, a organizacje zapewniono, że środki trafią do nich w sierpniu 2021. Do dzisiaj Urzędowi nie udało się ogłosić konkursu. 

Dlaczego, mimo wcześniejszych ustaleń dot. realizacji regrantingu oraz przygotowanych i zatwierdzonych zasad i procedur konkursu na wsparcie dla organizacji pozarządowych w związku z pandemią działania te nie są kontynuowane?

Oczekujemy na odpowiedź w każdej z przedstawionych powyżej spraw.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Federacji
Jan M. Grabowski
Elżbieta Wysocka
Andrzej Maczassek