Aktualności

2019-04-26 Dobre konsultacje to wyzwanie

Co jakiś czas, informujemy o postępach w realizacji naszego przedsięwzięcia, w którym przekazujemy gminom z czterech województw granty na realizację konsultacji społecznych związanych z zagadnieniami planowania przestrzennego. Po szerokiej promocji i po procesie rekrutacji, w ostatnich dniach kwietnia br. rozpoczęliśmy pracę z gminami nad przygotowaniem planów konsultacji.

O zasadach projektu "Planowanie z mieszkańcami" informowaliśmy już w styczniu br. (tutaj >>), a o procesie i wynikach rekrutacji w lutym i w marcu br. (np. tutaj >>). Spośród gmin, które przystąpiły do udziału w projekcie, jako pierwsza rozpoczęła udział w projekcie gmina Grunwald, w której 24 kwietnia br. odbyło się tzw. spotkanie wprowadzające.

Na czym polega udział w projekcie? Kilkuosobowy zespół pracowników gminy, który podjął się przygotowania i przeprowadzenia konsultacji konkretnego dokumentu planistycznego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), bierze udział w kilku spotkaniach służących przygotowaniu planu tych konsultacji - od spotkania wprowadzającego, przez dwudniowy warsztat, po spotkanie podsumowujące. Wynikiem tej aktywności jest gotowy Indywidualny Plan Konsultacji ze wskazaniem przebiegu, technik i narzędzi konsultacyjnych, jak i harmonogramu i budżetu konsultacji. Plan jest oceniany przez powołanych w Federacji ekspertów i gmina otrzymuje na realizację konsultacji grant od Federacji. Realizując konsultacje, gmina sporządza raporty z ich realizacji, podsumowując doświadczenia i zdobywając nowe kompetencje.

Do projektu przyjęliśmy 30 gmin, z których pierwsza do udziału w opisanej powyżej "ścieżce wsparcia" przystąpiła gmina Grunwald. Informacja (z mapką) o wszystkich gminach biorących udział w przedsięwzięciu jest tutaj >>.