Aktualności

2017-11-18 Zmiany w wytycznych o Komitetach Monitorujących
Photo by Patrick Marowski, freeimages.com

Na wykorzystanie środków unijnych w latach 2014-2020 organizacje pozarządowe mają wpływ m.in. poprzez udział w Komitetach Monitorujących, czyli międzysektorowych gremiach zajmujących się ustalaniem kryteriów dla konkursów, zmianom w programach operacyjnych i monitorowaniem postępów tych programów. Obecnie trwają konsultacje wytycznych regulujących zasady działania komitetów.

Do 01 grudnia br. można zgłaszać uwagi do nowych rozwiązań i przepisów, które znalazły się w propozycji Ministerstwa Rozwoju w projekcie "Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na latach 2014-2020" - dokument ten opublikowaliśmy do konsultacji w serwisie stacja-konsultacja.pl (bezpośredni link >>). Czy dokument ten dotyczy organizacji pozarządowych i ich roli i udziału w Komitetach? Tak! Mimo, że proponowane zmiany są głównie techniczne, to dotyczą także kwestii ważnych dla NGO i ich przedstawicieli: (1) doprecyzowane zostają informacje o specyficznym sposobie reprezentowania sektora pozarządowego w komitetach - reprezentanci NGO są wybierani w wyborach, więc nie są "delegatami reprezentującymi podmioty", ale "przedstawicielami organizacji pozarządowych"; (2) projekt wyklucza możliwość przekazywania członkom KM materiałów dot. posiedzenia w terminie krótszym niż 10 dni przed posiedzeniem, co dotychczas było zmorą wielu komitetów; (3) projekt pozwala na zwrot kosztów dojazdu i pokrycie kosztów udziału w posiedzeniu tzw. zastępcy członka komitetu również wówczas, gdy członek komitetu jest obecny podczas posiedzenia - brak tej możliwości wielokrotnie był przeszkodą w udziale szerokiej reprezentacji sektora w posiedzeniach komitetów (tj. wszystkich osób reprezentujących sektor pozarządowy - członków i zastępców komitetów).

O bieżących działaniach Komitetu Monitorującego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego można czytać (i dyskutować) na Facebooku w ramach grupy dyskusyjnej dla organizacji pozarządowych.

Przypomnijmy, że w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego sektor pozarządowy reprezentowany jest przez pięć tzw. „par” (członek Komitetu i zastępca członku Komitetu): dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. Jedną z tych par tworzą Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia). Drugą ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska – Zbigniew Szcześniak i Monika Krauze (oboje ze Stowarzyszenia TILIA z Torunia), (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i  niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku) oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego).