Aktualności

2019-04-03 Wytyczne dla funduszy ponownie do zmiany
Photo by Elke Rohn, freeimages.com

Po dłuższej przerwie szykuje się kolejna zmiana najważniejszych wytycznych we wdrażaniu funduszy unijnych w Polsce - wytycznych o kwalifikowalności wydatków. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi właśnie konsultacje kolejnej wersji dokumentu. Trwają również konsultacje wytycznych dotyczących realizacji projektów w obszarze właczenia społecznego. Oba dokumenty można komentować w serwisie stacja-konsultacja.pl.

Każdy kolejny projekt zmian "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" powoduje zaniepokojenie u projektodawców i realizatorów projektów, bowiem dokument ten reguluje najważniejsze kwestie realizacji projektów, od zasad wyłaniania wykonawców, przez zasady zatrudniania personelu aż po kwestie trwałości projektów i ich rozliczania. Do 19 kwietnia br. można wypowiadać się ws. nowego projektu wytycznych, w którym wskazano wiele zmian redakcyjnych, zwłaszcza przeniesienia dotychczasowych przypisów do podstawowego tekstu dokumentu, ale także zaproponowano zmiany w zasadach prowadzenia rozeznania rynku, w zakresie realizacji projektów ryczałtowych, ale także uszczegółowienia w zakresie finansowania dodatków do wynagrodzeń i stosowania reguły proporcjonalności. W serwisie stacja-konsultacja.pl zamieściliśmy wersję dokumentu wskazującą wszystkie planowane zmiany (dokument do konsultacji dostępny jest tutaj >>).

Oprócz wytycznych o kwalifikowalności wydatków Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konsultuje także projekt zmian "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020". Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z zleceń Komitetu ONZ dla Polski w zakresie wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz konieczności dostosowania Wytycznych do zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W treści dokumentu pojawiły się doprecyzowania wielu definicji, uszczegółowienie warunków prowadzenia mieszkań chronionych, zestawienie stawek jednostkowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiiębiorstwach społecznych, zmiany w liście sprawdzającej do weryfikacji statusu PES i inne zmiany. Również ten dokument dostępny jest w serwisie stacja-konsultacja.pl w wersji wskazującej zaproponowane w nim zmiany, a konsultowany jest do 15 kwietnia br. (link do konsultacji >>)