Aktualności

2016-04-12 Wyróżnimy samorządy - Proobywatelski samorząd lokalny
photo by Yarik Mishin, freeimages.com

"Proobywatelski samorząd lokalny" to nowa inicjatywa Federacji, której celem jest wyróżnienie samorządów gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą wysokiej jakości współpracę z organizacjami pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla aktywności obywatelskiej. Poszukujemy inspirujących przykładów współpracy samorządów z NGO zarówno w sferze finansowej, jak i pozafinansowej. Nominacje i wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach.

Od dziś do 29 kwietnia br. przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych samorządów. Zasady wyróżniania proobywatelskich samorządów zostały wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego. Zakres i przebieg procesu wyróżniania opisuje Regulamin wraz z formularzami aplikacyjnymi.

Krótko o procedurze wyróżniania. Samorząd zainteresowany udziałem składa formularz aplikacyjny, w którym opisuje i ocenia stosowane u niego zasady współpracy z III sektorem i społecznością lokalną oraz stan tej współpracy. W formularzu jest kilka pytań obowiązkowych oraz możliwość szczegółowego opisania co najmniej jednego (wybranego) obszaru współpracy finansowej oraz co najmniej jednego (wybranego) obszaru współpracy pozafinansowej. Weryfikacji zgłoszenia dokona Kapituła wyróżnienia, która będzie także zasięgała opinii przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych w odniesieniu do zagadnień opisanych w formularzu. Dodatkowo, przedstawiciele Kapituły odwiedzą samorząd, który zgłosił udział w procedurze, aby potwierdzić i uszczegółowić informacje opisane w zgłoszeniu.

Z uwagi na różnorodność i specyfikę jednostek samorządu terytorialnego nominacje i wyróżnienia zostaną przyznane w 4 kategoriach: (1) gminy wiejskie, (2) gminy miejsko-wiejskie, (3) gminy miejskie, w tym miasta na prawach powiatu, (4) powiaty ziemskie.

Decyzje o nominowaniu i wyróżnieniu samorządów lokalnych podejmuje powołana przez Federację Kapituła, którą tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele samorządów lokalnych i samorządu regionalnego oraz przedstawiciele mieszkańców regionu wyłonieni w powszechnym naborze. Wyróżnienia - w formie okolicznościowej statuetki - zostaną wręczone podczas uroczystej części tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 14 czerwca 2016 roku w Toruniu.

Pierwszy etap procesu to nabór Formularzy aplikacyjnych (części 1 i 2), którego termin upływa z dniem 29 kwietnia 2016 roku.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia >>>
Regulamin i formularze aplikacyjne >>>