Aktualności

2016-03-22 Walne Zebranie Federacji 2016

W czwartek, 14 kwietnia 2016 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zarząd Federacji działając na podstawie §15 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zwołuje Walne Zebranie Członków Federacji w dn. 14 kwietnia 2016 roku. Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków to 14 kwietnia 2016 roku, godz. 16.00 w Centrum OLENDER w Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice). Drugi termin Walnego Zebranie Członków to 14 kwietnia 2016 roku, godz. 16:30 w Centrum OLENDER w Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice).

Walne Zebranie Członków poświęcone będzie zatwierdzeniu sprawozdania Federacji za 2015 rok, wyborom Zarządu Federacji oraz wyborom Komisji Rewizyjnej Federacji, jak i dyskusjom nad bieżącymi i najbliższymi działaniami Federacji (wyznaczeniu działań i formy ich przygotowania i realizacji).

Do udziału w Zebraniu zaproszeni są członkowie zwyczajni Federacji reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku zmiany personalnej w zakresie reprezentacji organizacji na Walnym Zebraniu Federacji, konieczne jest dostarczenie w dniu Walnego Zebrania odpowiedniego dokumentu upoważniającego konkretnego przedstawiciela do reprezentowania Organizacji członkowskiej.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Federacji >>>