Aktualności

2011-05-19 W PO KL podwójne finansowanie jednak nie takie straszne

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wycofano się z wprowadzonego w 2011 roku zakazu angażowania do projektów PO KL osób pracujących już w projektach i/lub w instytucjach publicznych (u innych pracodawców) w trakcie ich urlopu wypoczynkowego.

Dotychczasowa interpretacja w tym zakresie, wydana przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w styczniu b.r., wskazywała, że jeśli np. pracownik fundacji A (np. terapeuta zajęciowy), którego wynagrodzenie jest wynagrodzeniem finansowanym z projektu PO KL, w trakcie urlopu wypoczynkowego (czyli urlopu płatnego) wykonywać będzie umowę zlecenia w fundacji B i umowa ta będzie finansowana ze środków projektu (środków publicznych) to mamy do czynienia z tzw.  podwójnym finansowaniem i wynagrodzenie w fundacji B nie może zostać rozliczone ze środków projektu. Powyższe podejście było szeroko dyskutowane wśród projektodawców PO KL oraz w podmiotach publicznych (w tym w samorządach).

Jednak 17 maja br. interpretację tą oficjalnie wykreślono i wskazano zupełnie inne – i jak się wydaje jedyne zgodne z obowiązującym prawem – podejście: w przypadku gdy np. doradca zawodowy zatrudniony w powiatowym urzędzie pracy na podstawie stosunku pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego wykonuje zadania związane z doradztwem na podstawie umowy cywilnoprawnej, będziemy mieć do czynienia z podwójnym finansowaniem, a tym samym niekwalifikowalnością wydatku. Gdyby jednak zadania związane z doradztwem były wykonywane podczas urlopu wypoczynkowego w ramach umowy cywilnoprawnej w projekcie innego beneficjenta – w takim przypadku nie występuje podwójne finansowanie, gdyż praca świadczona jest dla innego pracodawcy, a zatem nie mamy do czynienia z tym samym wydatkiem.

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL z 17 maja 2011 roku: [pobierz >>>] lub link bezpośredni