Aktualności

2023-09-30 VI spotkanie Komitetu: pieniądze też na działania NGO

Szóste spotkanie regionalnego Komitetu Monitorującego odbyło się w Bydgoszczy, a wśród jego decyzji jest m.in. zatwierdzenie kryteriów konkursowych dla naborów dot. prowadzenia ośrodków wsparcia dziennego, takich jak dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy oraz tworzenia i prowadzenia centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

Posiedzenie komitetu trwało dwa dni (18-19 września), a w programie spotkania znalazły się także kryteria dla konkursów zorientowanych na rozwój edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego, wsparcia infrastruktury biznesowej, czy wsparcia instytucji kultury. Poza kryteriami były także prezentacje, w tym postępów we wdrażaniu programu regionalnego FEdKiP.

Organizacje pozarządowe zainteresują z pewnością kryteria w zakresie tworzenia i działalności ośrodków wsparcia dziennego (Działanie 8.24 FEdKiP) oraz tworzenia i prowadzenia CIS i KIS (Działanie 8.20 FEdKiP). Do pierwszej wersji kryteriów dla obu konkursów, po spotkaniu konsultacyjnym w Federacji, zgłosiliśmy wiele uwag, szczególnie do konkursu na prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego. Wnioskowaliśmy przede wszystkich o uproszczenia w aplikowaniu o środki, np. podniesienia liczby składanych wniosków, stosowania zasady partnerstwa w projektach z samorządem, czy zniesienia części wymagań dla już istniejących ośrodków wsparcia. Kilka z tych propozycji, po dyskusji w trakcie grupy roboczej ds. EFS+, która przygotowywała kryteria dla komitetu, zostały przyjęte w zaproponowanej przez nas formie lub przyjęte w formie zmienionej, uzgodnionej i wypracowanej przez grupę. Natomiast konkursy z ww. tematyki rozpoczną się już w październiku.

Wszystkie kryteria przyjęte podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorujacego program FEdKiP >>

Uwagi zgłoszone przez Federację do projektu kryteriów działania 8.20 FEdKiP >>
Uwagi zgłoszone przez Federację do projektu kryteriów działania 8.24 FEdKiP >>

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego ws. stanu wdrażania programu (wrzesień 2023) >>
Oficjalna informacja o VI posiedzeniu Komitetu na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>

Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się w połowie listopada br.