Aktualności

2010-10-08 Ustalamy ostateczny kształt Wytycznych, czyli co w PO KL po 01.01. 2011

Konferencja uzgodnieniowa zakończyła proces ogólnopolskich konsultacji "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Na konferencji tej, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, województwo kujawsko-pomorskie reprezentowała Federacja.

Spotkanie pozwoliło na doprecyzowanie wielu zapisów w Wytycznych i przyjęcie ich ostatecznej wersji. Zgodnie z ustaleniami, po 01 stycznia 2011 roku zmieni się lub zostanie uszczegółowionych kilka kwestii dotyczących finansowania projektów EFS, m.in.:

  • wprowadzone zostaną limity procentowe dla łącznych wydatków, jakie w projekcie można przeznaczyć na zarządzanie projektem, w tym na jego promocję (bez limitu dla projektów o wartości do 500 tys. złotych; 25% wartości projektu dla projektów między 500 tys. a 1 mln zł; 20% w przypadku projektów między 1 a 2 mln zł; 15% dla projektów od 2 do 5 mln zł i 10% dla projektów powyżej 5 mln zł);
  • koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu będą kwalifikowane w pełnej wysokości tylko i wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego w wymiarze co najmniej ½ etatu;
  • personel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie będzie miał obowiązku prowadzenia kart czasu pracy;
  • zasada konkurencyjności nie będzie stosowana wobec personelu etatowego (personelu zarządzającego projektem), jak też wobec tzw. zamówień stałych i ciągłych (np. usług telefonicznych);
  • zasada konkurencyjności obejmie również m.in. osoby fizyczne wykonujące zlecenia na rzecz projektodawcy;
  • konieczne będzie m.in. rozeznanie rynku (porównanie cen) i udokumentowanie rozeznania dla zakupów usług i towarów o wartości powyżej 20 tys. zł netto (porównanie przeprowadzane u co najmniej trzech potencjalnych dostawców/sprzedawców),
  • obowiązywać będzie reguła proporcjonalności odnosząca się do weryfikowania osiągnięcia założeń projektowych i ewentualnych redukcji przyznanych projektowi środków finansowych, w przypadku nieosiągnięcia jego założeń.

W październikowej konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji, które uprzednio zgłaszały uwagi do projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL. Jak się okazało, spośród podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego, uwagi do Wytycznych (dokumentu, który jest kluczowy dla finansowania projektów EFS) złożyła wyłącznie Federacja. Natomiast w konferencji nasz region reprezentowały wyłącznie Federacja oraz Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu.