Aktualności

2016-02-17 Uprość z nami wniosek o środki UE
Photo by Steven Goodwin

Niedawno zakończyły się w regionie dwa konkursy finansowane ze środków UE dot. włączenia społeczne-go: poddziałania 9.2.1 i poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. Konkursami interesowało się wiele organizacji z regionu, ale tylko nieliczne złożyły wnioski. Dlatego teraz NGO chcą zweryfikować procedury, a przede wszystkim zebrać uwagi i propozycje do formularza wniosku o dofinansowanie i do „Generatora wnio-sków”, bo właśnie wniosek i generator wydają się największą przeszkodą w aplikowaniu o środki UE.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RDPP) wspólnie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych zbiera komentarze do procedur, do wzoru wniosku i do „Generatora wniosków” stosowanych w konkursach RPO WK-P. – Chodzi nam nie tylko o opinie tych, którzy wnioski składali, ale także tych, którzy zrezygnowali z ubiegania się o środki UE w tych konkursach – wyjaśnia Anna Leszczyńska, przewodnicząca RDPP. – Chcemy zebrać nie tylko uwagi dotyczące szczegółowych kwestii w aplikowaniu, ale także oceny procedur konkursowych – dodaje.

Konkursy w poddziałaniach 9.2.1 i 9.3.2 RPO WK-P były dla wielu NGO pierwszą okazją do wypełniania „re-gionalnego” wniosku o dofinansowanie i korzystania z generatora. Opinie o tych rozwiązaniach są zróżnico-wane. – Jeżeli w dwóch konkursach poświęconych tematyce, w której specjalizuje się wiele organizacji pozarządowych wpływa tylko 90 wniosków, a mniej niż 30% z nich to wnioski NGO, to od razu widać, że coś nie działa – twierdzi Jan M. Grabowski z Federacji. –  Teraz szukamy powodów niskiej aktywności organizacji i jesteśmy przekonani, że jedną z nich są procedury, formularze i wymagania techniczne.

Jak można się wypowiedzieć? W serwisie stacja-konsultacja.pl zamieszczone zostały trzy zagadnienia (pytania) dotyczące procedur, wniosku i generatora – można je komentować on-line, można dzielić się doświadczeniami. Oprócz możliwości zgłaszania uwag i propozycji przez stacja-konsultacja.pl jest także możliwość ich wysłania na adres: federacja@federacja-ngo.pl. Uwagi zbierane są do czwartku, 25 lutego br.

Tutaj przeczytasz więcej i dodasz swój komentarz >>>