Aktualności

2014-06-05 Testowanie metod wyłaniania projektów

Przed niespełna dwoma laty powstały alternatywne metody wyłaniania projektów w PO KL. Był to wynik prac międzysektorowego zespołu, który przygotował nowe rozwiązania. W ubiegłym roku przeszły one „fazę testów”, której wyniki opracowało właśnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Procedury wyłaniania projektów w PO KL były często krytykowane. Wypracowanie nowych rozwiązań możliwe było dzięki Pracowni „Stocznia” i Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, które wspólnie powołały 20-osobową grupę roboczą i kilka miesięcy prowadziły jego pracę. W pracach tych uczestniczyli również przedstawiciele Federacji. Natomiast w przetestowanie nowych rozwiązań w trakcie konkursów PO KL zaangażowało się pięć instytucji, w tym aż dwie z Kujawsko-Pomorskiego – Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski. Dzięki temu zaangażowaniu możliwe było sprawdzenie w praktyce wypracowanych rozwiązań.

Innowacyjność nowych procedur wyboru projektów polega na położeniu większego nacisku – dzięki nowemu etapowi przeprowadzanej w sposób kolegialny przez panel ekspertów oceny globalnej, obejmującemu porównywanie wszystkich wniosków w kontekście celu konkursu – na rekomendowanie do dofinansowania projektów najbardziej potrzebnych i najlepiej odpowiadających potrzebom grup docelowych, a niekoniecznie tych umiejętnie opisanych w formularzu aplikacyjnym. Pojawił się także etap preselekcji.

Wnioski z przeprowadzonych pilotaży zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  w  trakcie  prac  nad  procedurami  wyboru  projektów,  które będą obowiązywały  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz w wytycznych horyzontalnych, które będą dotyczyły wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Materiał podsumowujący doświadczenia z pilotażu >>>

Więcej informacji nt. przygotowywania nowych procedur znajduje się w tzw. raporcie z działań monitoringowych Federacji >>>