Aktualności

2012-08-02 Tak nie robi się konsultacji!

W regionie trwają przygotowania do wydatkowania środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku. Powstają więc tzw. plany działania, w których wskazuje się na jakie typy projektów i na jakich zasadach będą one wydawane. Urząd Marszałkowski przeprowadził konsultacje tych dokumentów w… pięć dni.

Nic też dziwnego, że w konsultacjach, prowadzonych wyłącznie w formie elektronicznej, wzięło udział 7 instytucji i organizacji. Mimo, że Federacja była najaktywniejszym uczestnikiem konsultacji, – zgłosiła ponad połowę wszystkich uwag i propozycji, które spłynęły do urzędu z całego regionu, – Zarząd Federacji zaprotestował przeciwko sposobowi przeprowadzenia konsultacji. W liście do dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu napisano m.in.: „Instytucja Pośrednicząca przeprowadza konsultacje pospiesznie, tym samym utrudniając szersze zaangażowanie w nich beneficjentom PO KL. (…) Jednocześnie przyjęcie tak krótkich ram czasowych dla konsultacji dokumentów na podstawie których wydatkowane zostanie kilkadziesiąt milionów złotych na wsparcie setek mieszkańców województwa, sugeruje, że znaczenie tych dokumentów jest małe, a głos instytucji i organizacji regionu ma znaczenie drugorzędne. Jednak dla planowania wydatkowania w regionie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku nie ma ważniejszych dokumentów niż plany działania dla poszczególnych priorytetów.

Podobnie ekspresowy tryb konsultacji Urząd Marszałkowski zastosował w ubiegłym roku – na konsultacje tzw. drugiej wersji projektów planów działania przewidziano cztery dni. Również wtedy Zarząd Federacji oficjalnie upominał się o poważne traktowanie projektodawców z regionu. Zdaniem urzędników czas na konsultacje był właściwy, bowiem udział w nich wzięło wówczas 16 podmiotów. W tym roku wynik konsultacji jest jeszcze gorszy.

Konsultacje projektów Planów działania na 2013 rok będą kontynuowane – drugi etap konsultacji zaplanowany jest na sierpień br.

Treść listu do dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego dostępna jest tutaj >>>