Aktualności

2013-10-29 Spotkania konsultacyjne. Odcinek 2 - Toruń

Współpraca międzynarodowa organizacji pozarządowych, nowa karta oceny ofert, regulaminy konkursów w 2014 – ważne tematy dotyczące konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski były dyskutowane podczas debaty organizacji pozarządowych i urzędników.

24 października br. Federacja we współpracy z Biurem współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zorganizowała spotkanie pod hasłem „Nowe możliwości – nowe zasady oceny”. Ponad 20 osób – przedstawiciele III sektora i urzędnicy – dyskutowało w grupach roboczych nad nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez Urząd Marszałkowski. Podczas moderowanych dyskusji poruszono 3 tematy:
1. Poszerzenie katalogu priorytetowych zadań publicznych o wzmocnienie współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych przewidziane w „Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. Jakie są potrzeby organizacji w tym zakresie i jakie są wspólne możliwości na rzecz rozszerzania działań sektora pozarządowego o wątek międzynarodowy.
2. Założenia i forma nowej karty oceny ofert, która zostanie wprowadzona w procedurze oceniania wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego w 2014 roku. Dyskutanci skupili się m.in. na czytelności karty, jej przydatności zarówno dla oceniających jak i ocenianych oraz kwestii wag punktowych
3. Jak usprawniać konkursy Urzędu Marszałkowskiego i czego brakuje w konkursach to zakres dyskusji w grupie, która skupiła się na regulaminach konkursowych – kwestiach formalnych oraz problemach technicznych, które znane są z praktyki uczestnikom spotkania.

Wypracowane postulaty odnoszące się do proponowanych zmian zostały przekazane przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego.Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.