Aktualności

2019-02-18 Rozeznanie rynku: Prowadzenie warsztatów (2/2.16/2019)
Photo by Rob Gonyea, freeimages.com

Dla uczestników Szkoły Stanowienia Prawa przygotowujemy kilka warsztatów i szkoleń. Od dzisiaj do czwartku, 21 lutego br. czekamy na oferty w zakresie prowadzenia wybranych warsztatów. Poniżej prezentujemy tematy warsztatów na które poszukujemy trenerów.

Każde z opisanych poniżej spotkań/tematów ma charakter warsztatu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 min.), a jego uczestnikami są osoby na co dzień aktywne w organizacjach pozarządowych (liderzy i członkowie organizacji). Każdy z warsztatów odbędzie się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zachęcamy do złożenia ofert na prowadzenie opisanych poniżej warsztatów ze wskazaniem na który warsztat składana jest oferta. Ofertę należy przesłać mailem ze wskazaniem dwóch elementów: kwoty brutto (pełnego kosztu prowadzenia warsztatu lub stawki godzinowej brutto) i oświadczenia o doświadczeniu Oferenta w brzmieniu: Oświadczam, że posiadam co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie tematycznym, którego dotyczy warsztat oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego zakresu.

Ofertę/wycenę prosimy przesyłać mailem na adres fundacja@fundacja-torun.pl do 21 lutego br. (czwartek).
1. Warsztat "Rzecznictwo interesów i skuteczne lobbowanie"
Formy i zasady rzecznictwa. Skuteczne i nieskuteczne formy rzecznictwa prowadzonego przez organizacje pozarządowe. Zasady funkcjonowania lobbingu i praktyka lobbingu. Planowany termin: 08 lub 09 marca 2019 roku.
2. Warsztat "Działania strażnicze"
Na czym polegają działania strażnicze. Jak prowadzić działania strażnicze (logistyka monitoringu, opracowywanie informacji zebranych w monitoringu, wykorzystywanie informacji). Planowany termin: 29 lub 30 marca 2019 roku.
3. Warsztat "Retoryka i erystyka w praktyce (debaty i negocjacje)"
Warsztat kompetencji miękkich: Jak budować poparcie dla swojej tezy i odparcie tezy przeciwnej. Jak dojść do TAK? (negocjacje harwardzkie). Jakie argumenty stosować, a jakich unikać. Debaty i negocjacje. Planowany termin: 29 lub 30 marca 2019 roku.
4. Warsztat "Kampanie społeczne jako forma rzecznictwa"
Tworzenie i prowadzenie kampanii społecznych przez organizacje pozarządowe. Narzędzia kampanii społecznych i ich efektywność. Zastosowanie kampanii społecznych w rzecznictwiePlanowany termin: 31 maja 2019 roku.

Program Szkoły Stanowienia Prawa dostępny jest tutaj >>. Powyższe postępowanie jest prowadzone w myśl zasady rozeznania rynku opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu „Organizacje stanowią prawo”, który jest realizowany przez Federację w partnerstwie z CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo i Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy rozwojowi kompetenckich przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.

 


Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. rozeznania rynku 2/2.19/2019 (z 25 lutego 2019 roku)

W trakcie trwania naboru ocen/wycen do Zamawiającego wpłynęło siedem ważnych ofert odnoszących się do trzech z czterech tematów szkoleń wskazanych w zapytaniu:

1. Warsztat "Rzecznictwo interesów i skuteczne lobbowanie": nie wpłynęła żadna oferta

2. Warsztat "Działania strażnicze": wpłynęły dwie oferty, jedna wskazująca cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 850,00 zł, druga wskazująca cenę brutto w kwocie 1.400,00 zł.

3. Warsztat "Retoryka i erystyka w praktyce (debaty i negocjacje)": wpłynęły trzy oferty, jedna wskazująca cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 5.000,00 zł, druga wskazująca cenę brutto w kwocie 3.075,00 zł, trzecia wskazująca cenę brutto w kwocie 6.400,00 zł.

4. Warsztat "Kampanie społeczne jako forma rzecznictwa": wpłynęły dwie oferty, jedna wskazująca cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 1.040,00 zł, druga wskazująca cenę brutto w kwocie 1.120,00 zł.

Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami, którzy złożyli oferty najbardziej korzystne cenowo.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty!