Aktualności

2019-02-08 Rozeznanie rynku: Prowadzenie szkolenia (1/2.16/2019)
Photo by Gokhan Okur, freeimages.com

Dla uczestników Szkoły Stanowienia Prawa przygotowujemy kilka warsztatów i szkoleń. Jednym z tematów omawianych podczas Szkoły jest "Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa". Do wtorku, 12 lutego br. czekamy na oferty w zakresie prowadzenia warsztatu.

Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu „Organizacje stanowią prawo”, który jest realizowany przez Federację w partnerstwie z CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo i Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie służy rozwojowi kompetenckich przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.

Jednym z tematów poruszanych podczas Szkoły jest "Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa" (zakres tematyczny: źródła prawa, jak powstaje prawo na poziomie samorządu lokalnego, regionalnego, rządu/parlamentu, Komisji Europejskiej; reguły konstruowania aktów normatywnych; narzędzia wpływania obywateli na tworzenie prawa). Warsztat trwa 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 min.), a uczestnikami są osoby na co dzień aktywne w organizacjach pozarządowych (liderzy i członkowie organizacji). Warsztat odbędzie się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zachęcamy do złożenia ofert na prowadzenie opisanego powyżej warsztatu. Ofertę należy przesłać mailem ze wskazaniem dwóch elementów: kwoty brutto (pełnego kosztu prowadzenia warsztatu lub stawki godzinowej brutto) i oświadczeniem o doświadczeniu Oferenta w zakresie prowadzenia szkoleń o tej samej lub zbliżonej tematyce (zamiast oświadczenia można załączyć dokument typu CV lub referencje).
Ofertę/wycenę prosimy przesyłać mailem na adres fundacja@fundacja-torun.pl do 12 lutego br. (wtorek).

Postępowanie jest prowadzone w myśl zasady rozeznania rynku opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. rozeznania rynku 1/2.19/2019 (z 13 lutego 2019 roku)

W trakcie trwania naboru ocen/wycen do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne oferty, z których jedna złożona przez Oferenta z siedzibą w Bydgoszczy wskazała cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 3.200,00 zł (tj. 400,00 zł/godzina szkolenia), a druga złożona przez Oferenta z siedzibą w Warszawie wskazała cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia w kwocie 952,00 zł (tj. 119,00 zł/godzina szkolenia).

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty!