Aktualności

2016-06-23 Rok doświadczeń KM - potrzeba kilku zmian ważnych dla NGO
Photo by jayanta behera, freeimages.com

Weryfikacja zasad wnoszenia wkładu własnego, uproszczenia i więcej praktyki w informowaniu o funduszach oraz administracyjne wsparcie dla partnerów spoza administracji w Komitecie Monitorującym – to główne postulaty działań na najbliższe miesiące wskazane w liście do Marszałka Województwa. List został przygotowany przez Federację oraz skonsultowany i ustalony z reprezentantami organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020.

Wybrani ze środowiska pozarządowego reprezentanci NGO w Komitecie Monitorującym (KM), skierowali list do Przewodniczącego Komitetu Monitorującego, którym jest Marszałek Województwa, proponując podjęcie konkretnych działań w trzech kwestiach, które wynikają z doświadczeń pierwszych konkursów w kujawsko-pomorskim RPO oraz z rocznych doświadczeń pracy Komitetu. Opisane w liście zagadnienia dotyczą bezpośrednio organizacji pozarządowych.

O jakich zagadnieniach mowa? O „Sekretariacie Partnerów Spoza Administracji”, czyli stworzeniu warunków umożliwiających i wspierających reprezentantów partnerów spoza administracji w kontakcie z ich środowiskami w sprawach dot. prac KM, konsultacji planowanych rozwiązań itp.; o potrzebie zweryfikowania i swoistego „nowego otwarcia” w zakresie wnoszenia wkładu własnego do projektów konkursowych oraz o konieczności ulepszeń w sposobie i zakresie informowania o funduszach.

Treść listu dostępna jest tutaj >>>

Przypomnijmy, że w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego sektor pozarządowy reprezentowany jest przez pięć tzw. „par” (członek Komitetu i zastępca członku Komitetu): dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. Jedną z tych par tworzą Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia). Drugą ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska – Zbigniew Szcześniak i Monika Krauze (oboje ze Stowarzyszenia TILIA z Torunia), (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i  niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku) oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego).

O zasadach działania Komitetu pisaliśmy m.in. w krótkiej informacji zamieszczonej tutaj >>>, a osoby zainteresowane działalnością Komitetu i reprezentantów NGO mogą dołączyć do Grupy tematycznej na Facebooku: "Komitet Monitorujący RPO Kujawsko-Pomorskie (Grupa NGOsowa)".