Aktualności

2010-09-20 Region nie chce inicjatyw edukacyjnych

Nie powiodła się próba przywrócenia do planów wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie kujawsko-pomorskim konkursów o środki tzw. Działania 9.5 PO KL dotyczącego realizacji oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Federacja zabiegała o to w Podkomitecie Monitorującym PO KL.

Federacja, po próbie przekonania do konieczności ogłaszania konkursów na projekty edukacyjne wicemarszałka województwa, skierowała apel w tej samej sprawie do członków Podkomitetu Monitorującego PO KL, który opiniuje tzw. plany działania na kolejne lata naszego korzystania ze środków EFS. W apelu wskazaliśmy, że rezygnacja z konkursów w Działaniu 9.5 jest przedwczesna – nie zostały bowiem osiągnięte cele postawione przed tym Działaniem ("W naszym przekonaniu osiągnięcie celu [Działania 9.5] nie jest możliwe w drodze sporadycznie ogłaszanych konkursów, ale jedynie poprzez konsekwentne działanie i umożliwienie beneficjentom planowania przedsięwzięć i ich finansowania na bazie kolejnych konkursów realizowanych co najmniej dwa razy w roku."). Napisaliśmy m.in.: „Działanie 9.5 PO KL cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem projektodawców, w tym organizacji pozarządowych oraz partnerstw jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Dla wielu z tych projektodawców, Działanie 9.5 jest jedyną szansą pozyskania środków finansowych na realizację społecznie ważnych projektów edukacyjnych. Projektów wpisujących się w nisze edukacyjne, na które niemożliwe jest pozyskanie porównywalnych środków z innych linii finansowych, w tym unijnych. (…) Działanie 9.5 pozostaje jedyną linią finansową w ramach PO KL, która pozwala na realizację inicjatyw edukacyjnych, wykraczających poza system oświaty i odpowiadających na realne potrzeby niewielkich społeczności na obszarach wiejskich (obszary te, zgodnie z definicją stosowaną w PO KL, to w praktyce znakomita większość kujawsko-pomorskich gmin i miast).

Podkomitet poddał pod głosowanie kwestię uwzględnienia konkursu w Działaniu 9.5. Wynikiem 6 głosów za, 8 przeciw i przy 3 wstrzymujących się, koncepcję odrzucono.

Przypomnijmy, że ostatni konkurs o środki Działania 9.5 – zgodnie z informacją uzyskaną przez Federację – odbędzie się na przełomie października i listopada b.r. Będzie to ostatni (trzeci) konkurs ze środków EFS zaplanowanych do wydatkowania na lata 2007-2013.

Apel Federacji skierowany do Podkomitetu Monitorującego PO KL (całość) >>>