Aktualności

2015-06-26 Projekty dla osób z niepełnosprawnościami bez NGO?

Obecne rozwiązania dotyczące dostępności środków unijnych w województwie kujawsko-pomorskim poważnie ograniczają dostęp dla organizacji pozarządowych. I to w sferze, w której organizacje wykazują się szczególnie wysoką aktywnością oraz skutecznością działań – pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecne projekty rozwiązań w zakresie dostępności funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych w praktyce wykluczają możliwość ubiegania się przez podmioty niepubliczne o środki Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 (RPO) na typy projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami. Chodzi tu o poddziałanie 9.2.1 RPO, które – zgodnie z aktualnymi zapisami projektu „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (SzOOP) – przewiduje środki na projekty typu „zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: (a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przed podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, (b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami”. To jedyna linia finansowa w RPO WK-P o tak szerokim spektrum działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie „dostęp” do środków finansowych tego poddziałania możliwy jest wyłącznie w ramach realizacji polityki terytorialnej, a więc poprzez strategie przygotowywane przez powiaty ziemskie, do których załącznikiem są fiszki projektowe. Oznacza to, że w praktyce nie będzie otwartego konkursu na dofinansowanie projektów innych niż zgłoszone w I połowie 2015 roku do strategii powiatowych.
 

Dlatego Federacja zwróciła się do marszałka województwa i poszczególnych członków zarządu województwa o pilną zmianę tych rozwiązań, tj. na takie podzielenie środków dostępnych w Poddziałaniu 9.2.1 RPO WK-P, aby możliwe było zarówno korzystanie z nich poprzez rozwiązania stosowane w polityce terytorialnej (strategie powiatowe), jak i w otwartym konkursie. W korespondencji z zarządem województwa, Federacja wskazała, że duża część problemów i barier, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami możliwa jest do przełamywania i niwelowania wyłącznie w ujęciu szerszym niż ograniczenie terytorialne do obszaru powiatu. „Duża część tych problemów nie ma charakteru terytorialnego (nie wynika z niego, nie ma z nim związku), a charakter horyzontalny, tj. dotyka niewielkich liczbowo grup osób bez względu na miejsce zamieszkania, dla których specjalistyczne wsparcie realizują nieliczne podmioty działające na terenie całego regionu, a nie zamykające się w ramach jednego powiatu.” Dodatkowo „konieczność „rozdrobnienia projektów”, tj. składania fiszek projektowych do strategii w poszczególnych powiatach zamiast kompleksowych projektów o szerszym zasięgu terytorialnym nie tylko jest trudnością w wymiarze organizacyjnym, ale w praktyce uniemożliwi realizację wsparcia dla dużej grupy potrzebujących”.

Warto przypomnieć, że w latach 2007-2013 organizacje pozarządowe stanowiły bardzo aktywną i najliczniejszą grupę projektodawców w konkursach adresowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach konkursów ze środków EFS w regionie. „Zainteresowanie i różnorodność tych projektów pokazały, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami to nierzadko działania wysoce specjalistyczne, koncentrujące się na konkretnych grupach odbiorców, nieograniczone ramami podziału administracyjnego. Uniemożliwienie organizacjom pozarządowym aplikowania w otwartych konkursach o środki EFS będzie zmarnowaniem wypracowanego potencjału w minionych latach i przekreśleniem ważnych dla regionu doświadczeń.” – czytamy w liście Federacji.


Podobne stanowisko przyjął i również skierował do zarządu województwa Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Mimo, że list Federacji został przekazany do członkom zarządu województwa 01 czerwca, do dziś nie ma na niego odpowiedzi. Tymczasem już niebawem, we wtorek, 30 czerwca br. kończą się konsultacje „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020” >>>