Aktualności

2016-02-08 Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści

Wydaliśmy publikację o laureatach certyfikacji „Organizacja sprawdzona” – kolportujemy ją nieodpłatnie do wszystkich zainteresowanych, jak i udostępniamy w wersji elektronicznej.

Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” ma za zadanie promować działalność pozarządową, poprawiać wizerunek III sektora, ale także promować organizacje wyróżnione certyfikatem. Dlatego Federacja jako organizator procesu certyfikacji kujawsko-pomorskich NGO, stosuje różne rozwiązania i narzędzia do upowszechniania informacji o „certyfikowanych entuzjastach”, czyli organizacjach-laureatach certyfikacji. Dlatego o wyróżnionych podmiotach pozarządowych powstała publikacja „Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści”. W publikacji przeczytać można także o intencjach i doświadczeniach certyfikacji z czterech minionych lat.

W każdej edycji certyfikacji decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych i biznesowych).

Certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznawany jest na dwa lata. Po tym czasie Kapituła Certyfikatu może przedłużyć obowiązywanie certyfikatu (certyfikat obowiązuje do momentu ogłoszenia przez Kapitułę informacji o jego przedłużeniu). Procedurę tą Kapituła zastosowała po raz pierwszy w 2015 roku wobec wszystkich organizacji certyfikowanych w latach 2012-2013. W jej wyniku 12 organizacji uzyskało prolongatę tytułu i tym samym liczba wyróżnionych certyfikatem – wraz z laureatami edycji 2015 – wynosi 16 organizacji. I właśnie o wszystkich tych organizacjach powstała publikacja prezentująca i promująca ich działalność. Publikacja kolportowana jest przez Federację do instytucji publicznych, biznesowych i pozarządowych, jak też dostępna jest w wersji elektronicznej: "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".
 


Tegoroczna edycja certyfikacji została dofinansowana ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.