Procedura przystąpienia do Federacji to kilka prostych kroków:

1. Organizacja zainteresowana przystąpieniem do Federacji składa pisemny wniosek do Zarządu Federacji

2. Do wniosku o przyjęcie należy załączyć minimum dwie pisemne rekomendacje od innych członków Federacji, w tym co najmniej od jednego członka, który ma swojego reprezentanta w Zarządzie Federacji. Możliwe jest zwrócenie się do Zarządu Federacji o pomoc w uzyskaniu ww. rekomendacji (np. w sytuacji gdy podmiot ubiegający się o członkostwo nie współpracował dotychczas z żadną z organizacji będących członkiem Federacji).
Do wniosku należy dołączyć również drugi załącznik - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.

3. Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu Federacji. Ewentualną odmowę przyjęcia w poczet członków Federacji Zarząd uzasadnia w formie pisemnej – od tej uchwały przysługuje zainteresowanej organizacji odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

(Kwestie powyższe reguluje Statut Federacji w par. 6, 7 oraz 10.)