Aktualności

2023-01-26 Powstaje reprezentacja NGO - prosimy o Wasz głos!

Dwa dni, 30-31 stycznia br., trwać będzie głosowanie na organizacje pozarządowe kandydujące do Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Federacja jest jednym z kandydatów.

Wybory do Komitetu Monitorującego (KM) pozwolą na stworzenie reprezentacji środowiska pozarządowego, która liczyć będzie aż 10 organizacji z regionu. Oddanie głosu polega na przesłaniu mailem karty wyborczej (w formacie „pdf”) do Komisji Wyborczej na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl (w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM FEDKiP). Karta musi być podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód lub podpisu tradycyjnego. Głosować można tylko 30 i 31 stycznia 2023!

Kandydaci do Komitetu zgłaszali swoje kandydatury w siedmiu obszarach tematycznych, a głosując organizacje oddają maksymalnie 7 głosów w następujący sposób: (*) jeden głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze federacje, (**) jeden głos na organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze praw podstawowych, (***) pięć głosów na organizacje w pozostałych obszarach tematycznych (wskazując po jednej organizacji z poszczególnych obszarów). Karta wyborcza dostępna jest tutaj >>.


Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych kandyduje w obszarze… federacje. Prosimy o Wasz głos!

O tym, dlaczego kandydujemy, napisaliśmy niżej, a nasze oficjalne zgłoszenie przeczytacie tutaj >>.

Zachęcamy także do zagłosowania na nasze organizacje członkowskie kandydujące w obszarach tematycznych, w których się specjalizują:

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w obszarze tematycznym „promowanie włączenia społecznego” [zgłoszenie],
Fundacja Stabilo w obszarze tematycznym „niedyskryminacja” [zgłoszenie],
Stowarzyszenie Jestem w obszarze tematycznym „różne rodzaje działalności objętej programem” [zgłoszenie],
Stowarzyszenie Tilia w obszarze tematycznym „ochrona środowiska” [zgłoszenie].
 

Dlaczego kandydujemy?

• Ponieważ działamy w imieniu środowiska pozarządowego w województwie kujawsko-pomorskim, włączając organizacje do wspólnych działań, dostarczając im informacji, tworząc wspólne przedsięwzięcia i podejmując wspólne inicjatywy.
• Posiadamy doświadczenia w procedurach i zespołach związanych z planowaniem wykorzystania środków UE.
• Stworzyliśmy reprezentację NGO w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, która organizuje spotkania dla sektora, prowadzi grupę dyskusyjną na Facebooku, przygotowuje stanowiska, pisze petycje, wypracowuje rozwiązania w samodzielnie prowadzonych procesach konsultacyjnych.
• Byliśmy aktywnym uczestnikiem przygotowań wytycznych dla wykorzystania funduszy UE w l. 2021-2027, w tym zgłaszając uwagi i postulaty do wytycznych.
• Zaangażowaliśmy się w upowszechnianie tzw. mechanizmu 0,25% EFS+ na rozwój potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim – to my zgłosiliśmy propozycję zastosowania tego mechanizmu w województwie kujawsko-pomorskim w trakcie konsultacji programu (grudzień 2021), napisaliśmy list otwarty do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. włączenia mechanizmu do programu (marzec 2022), wystosowaliśmy petycję do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. podniesienia kwoty środków EFS na budowanie potencjału NGO (maj 2022), uczestniczyliśmy w ogólnopolskim spotkaniu poświęconym mechanizmowi 0,25% EFS+ i jego wykorzystaniu, a także w spotkaniach roboczych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego nad wypracowaniem zasad wdrożenia mechanizmu 0,25% EFS+ (sierpień-październik 2022).

Jak będziemy Was reprezentować uczestnicząc w pracach Komitetu?

• będziemy przedkładać propozycje w zakresie efektywnego wykorzystania środków unijnych w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego, w których aktywne są organizacje pozarządowe,
• będziemy współtworzyć kryteria konkursowe poprzez nie tylko weryfikację propozycji instytucji odpowiedzialnej za program, ale także składając własne propozycje, w tym przede wszystkim te uzgodnione ze środowiskiem pozarządowym i ważne dla tego środowiska,
• kontynuować będziemy nasze zaangażowanie na rzecz uruchomienia i wdrożenia rozwiązań służących rozwojowi potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, m.in. zabiegając o dotrzymanie dotychczasowych ustaleń w tej sprawie, ale także o zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu regulaminów konkursów.
• na bieżąco będziemy informować o działaniach Komitetu Monitorującego poprzez artykuły/informacje na stronie internetowej Federacji, na fanpage’u Federacji na Facebooku, w serwisie informacyjnym ngo.pl oraz na grupie tematycznej/dyskusyjnej na Facebooku.
• będziemy organizować spotkania poświęcone omówieniu, dyskusji i wypracowaniu konkretnych rozwiązań przez sektor pozarządowy w zakresie m.in. dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w regionie, kryteriów i założeń konkursowych, wniosków z aplikowania i wdrażania projektów przez organizacje pozarządowe.
• będziemy prowadzić spotkania służące „tłumaczeniu wytycznych i regulaminów konkursów”,
• zapewnimy wsparcie finansowe (grantowego) dla organizacji pozarządowych podejmujących działania rzecznicze w obszarach i sprawach ważnych dla III sektora a związanych z udziałem w procesach wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Uwaga! Wybory do Komitetu Monitorującego (KM) prowadzi wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, a jedynym oficjalnym źródłem informacji o wyborach i głosowaniu jest strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych (tutaj: ngo.kujawsko-pomorskie.pl).