Aktualności

2020-08-31 Potrzeba determinacji - strategie i programy do konsultacji

Dla organizacji świadomie realizujących zadania publiczne jasno widoczny jest związek między oficjalnymi strategiami i programami a projektami i ofertami składanymi w konkursach. Dlatego udział sektora pozarządowego w przygotowaniu strategii i programów jest tak ważny. I mimo, że zabranie głosu i przesłanie uwag na piśmie wymaga sporej determinacji, w Federacji nieodmiennie zachęcamy do aktywności w tym zakresie.

W naszym serwisie stacja-konsultacja.pl, który ma ułatwiać udział w konsultacjach społecznych, dostępne są obecnie konsultacje trzech dokumentów, z których dwa interesować powinny wszystkie organizacje pozarządowe w regionie:

* ProjektStrategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku” wyznacza cele i kierunki aktywności samorządu województwa na najbliższe 10 lat. Konsultacje tego dokumentu trwają do 03 września br.

* ProjektProgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” jest z kolei ofertą dla organizacji pozarządowych bazującą na doświadczeniach wielu lat wdrażania „FIO”. Konsultacje projektu Programu trwają do 28 września br.

Na stacja-konsultacja.pl można także konsultować – termin upływa 04 września br. – dokument ważny nie tylko dla organizacji pozarządowych aktywnych w powiecie bydgoskim: „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024”.

Jak zawsze i jak zawsze z pełnym przekonaniem – zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach!