Aktualności

2015-10-06 Po V Forum NGO we Włocławku

Na zaproszenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku wspólnie z lokalnymi przedstawicielami III sektora prowadziliśmy V Forum NGO.

Poniedziałek, 05 października 2015 był ważnym dniem dla włocławskich organizacji pozarządowych. W centrum NGO przy ul. Żabiej spotkało się ponad 30 przedstawicieli III sektora z Włocławka, by rozmawiać i uczyć się od siebie jak skutecznie współpracować wewnątrz sektora oraz z lokalnym samorządem. Tematyka obejmowała: tworzenie Lokalnej Grupy Działania we Włocławku, przedstawienie i konsultacje założeń projektu Programu współpracy Włocławka z III sektorem na 2016 rok. Kujawsko-Pomorska Federacja została zaproszona do poprowadzenia dwóch warsztatów:

(1) Dobra komunikacja międzysektorowa jako warunek dobrej współpracy między NGO a samorządem,
(2) Komunikacja między NGO – jesteśmy partnerami czy konkurencją?

Warsztat był doskonałą okazją do pracy nad: (a) wskazaniem barier, ograniczeń, problemów i potrzeb obu sektorów we wzajemnej komunikacji, by od zwykłej wymiany informacji przejść do autentycznego dialogu, wymiany opinii, uzgadniania priorytetów na zasadach partnerstwa oraz (b) wyznaczeniem koniecznych do zaplanowania i zrealizowania przez NGO i administrację konkretnych działań urzeczywistniających słuszne skądinąd oczekiwania stron np. udział w komisjach rady miasta dotyczących kwestii istotnych dla odbiorców działań i samych NGO, powołania pełnomocnika ds. NGO, rozwijania oferty Centrum NGO przy Żabiej, animowania współpracy III sektora wewnątrz i z samorządem, inicjowania działań miejskich poprzez RDPP i jej członków. Ciekawe spotkanie i inspirujące do działania dla włocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której skład na nową kadencję 2015-2017 wybrano na zakończenie Forum.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.