Aktualności

2019-01-30 Organizacje zagłosowały, marszałek wybrał - nowa RDPP w regionie

Najpierw organizacje z województwa zgłosiły 20 kandydatek i kandydatów do wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na siedem miejsc przeznaczonych w Radzie dla NGO. Następnie w trwającym trzy tygodnie głosowaniu wzięły udział 122 organizacje. Powołana przez Marszałka Województwa komisja wyborcza delegowała do Rady "osoby, które reprezentują nie tylko główne ośrodki w województwie, ale również te oddalone od nich".

Głosowanie na kandydatki i kandydatów sektora trwało od 21 listopada do 12 grudnia 2018 a organizacje biorące w nim udział oddały 122 głosy, z czego 116 ważnych. (o głosowaniu pisaliśmy tutaj >>). Komisja wyborcza zapoznała z wynikami głosowania Marszałka Województwa, który nie delegował do Rady osób z największą liczbą głosów, ale "zastosował metodę wyboru w oparciu o podział hierarchiczno-funkcjonalny regionu".

Jak wyjaśnione zostało to podejście? "Mając na uwadze ustawę o samorządzie województwa, a przede wszystkim § 6 statutu województwa, w którym mowa jest o pełnym uczestnictwie mieszkańców w życiu wspólnoty, jaką jest województwo, jak i strategię rozwoju województwa, która z kolei jest dokumentem planistycznym, zawierającym zapisy dotyczące aspektów rozwoju regionu, oraz założeń polityki terytorialnej województwa, komisja w procesie rekomendowania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego uznała ww. dokumenty za priorytetowy punkt odniesienia i zastosowała tym samym metodę wyboru w oparciu o podział hierarchiczno-funkcjonalny regionu. W związku z powyższym, kierując się ww. zasadami, a co za tym idzie ze względu na dbałość o szeroką reprezentację sektora, do Rady deleguje się osoby, które reprezentują nie tylko główne ośrodki w województwie, ale również te oddalone od nich. Osoby te w reprezentowanych przez siebie obszarach zdobyły największą ilość głosów."

Poniżej przedstawiamy osoby, które zostały rekomendowane do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2021:


 

 A wyniki głosowania na kandydatki i kandydatów sektora obrazuje poniższe zestawienie:Powyższe zestawienia zostały opracowane przez komisję wyborczą powołaną Zarządzeniem nr 67 Marszałka Województwa z dnia 16 listopada 2018 r., która przeprowadziła wybory w formie głosowani.
Oficjalna informacja o wynikach głosowania dostępna jest na stronie www Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych >>.

W Federacji cieszymy się, że w składzie Rady znalazły się osoby związane z Federacją i organizacjami członkowskimi Federacji, które reprezentowały kujawsko-pomorskie NGO także w poprzedniej kadencji Rady - Anna Leszczyńska i Jan M. Grabowski. Dziękujemy za głosy poparcia dla nich!