Certyfikat „Organizacja sprawdzona” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z regionu, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora. To pierwsza taka inicjatywa w województwie, a nawet w kraju.

Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

Otrzymanie wyróżnienia jest warunkowane spełnianiem przez organizacje konkretnych standardów związanych z zarządzaniem, transparentnością i jakością podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem. Spełnianie tych standardów jest weryfikowane przez Kapitułę podczas indywidualnych spotkań z aplikującymi podmiotami. Podczas spotkań podejmowane są różnorodne kwestie - od tego jak organizacja współpracuje z wolontariuszami, przez pytania o to czy sama dokonuje oceny swoich działań i wyciąga z niej wnioski, aż po aktywność w dyskusjach publicznych.

Pomysł wyszukiwania i wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przed wszystkim godne poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest dla organizacji tym cenniejsze, że przyznane zostało przez inne organizacje.

Decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w  Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych, biznesowych i mieszkańców).

Certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznawany jest na dwa lata. Po tym okresie Kapituła Certyfikatu może odnowić organizacjom certyfikat po zweryfikowaniu czy poszczególne stowarzyszenia i fundacje nadal spełniają wymagania certyfikacji (certyfikat ważny jest do podjęcia decyzji przez Kapitułę o jego przedłużeniu). Pierwsze przedłużenie certyfikatu miało miejsce jesienią 2015 roku, równolegle do III edycji certyfikatu, gdy organizacje uprzednio certyfikowane zobowiązane zostały do złożenia informacji o swoich działaniach, a przedstawiciele Kapituły odwiedzali organizacje w ich siedzibach. Wraz z laureatami czwartej edycji certyfikatu w 2017 roku grupa certyfikowanych kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych to 22 podmioty.

Więcej o certyfikacji można przeczytać w poświęconej temu działaniu zakładce internetowej (tutaj>>>)