Aktualności

2014-09-16 Odznaczenie od Prezydenta RP dla Ewy Głodowskiej-Morawskiej
Na zdjęciu, od lewej: Piotr Niedziałkowski (UMWKP), Łukasz Broniszewski (KPFOP), Janusz Wiśniewski (KPFOP), Ewa Głodowska-Morawska, Emilia Osiecka (Fundacja Polska Wieś 2000), Jan M. Grabowski (KPFOP)

Pełnomocnik zarządu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Ewy Głodowskiej-Morawskiej nie trzeba chyba nikomu w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiać. Ale wszyscy powinni wiedzieć, że została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Na zakończenie VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie (OFIP), w poniedziałek 15 września br. odbyła się uroczystość uhonorowania zasłużonych działaczy społecznych odznaczeniami państwowymi. Na OFIP obecny był Prezydent Bronisław Komorowski, który odznaczył również Ewę Głodowską-Morawską, znaną organizacjom pozarządowym z aktywności na stanowisku pełnomocnik zarządu województwa kujawsko-pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale także z aktywności w III sektorze, zwłaszcza w toruńskim Stowarzyszeniu „Motyka”.
Wniosek o odznaczenie złożyła Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
. Odznaczenie zostało przyznane „za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.

Na zdjęciu: odznaczeni społecznicy z Prezydentem Bronisławem Komorowskim

Lista odznaczonych działaczy pozarządowych znajduje się na stronie Kancelarii Prezydenta RP (link bezpośredni >>>). Poniżej prezentujemy uzasadnienie do wniosku o przyznanie odznaczenia, które Federacja skierowała do Kancelarii Prezydenta RP:

"Pani Ewa Głodowska-Morawska posiada bardzo ważne i unikatowe w skali kraju doświadczenia zarówno w pracy w administracji publicznej, jak i w aktywności w sektorze pozarządowym. Co jednak najważniejsze, znając mocne i słabe strony funkcjonowania administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, znając ograniczenia obu sektorów, jak i trafnie rozpoznając szanse dla ich rozwoju i wspólnych działań, potrafi kreatywnie wpływać na rozwój ich wzajemnej współpracy.
 
Doświadczenia Kandydatki w aktywności obywatelskiej, w realizacji inicjatyw pozarządowych, w tym pionierskie doświadczenia w realizacji inicjatyw współpracy międzynarodowej, związane są przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”, które Kandydatka zakładała w 1999 roku i w którym od wielu lat jest aktywnym członkiem, w tym zaangażowanym w prace zarządu organizacji. Natomiast doświadczenia pracy w administracji publicznej bazują przede wszystkim na kilkuletniej pracy w toruńskim urzędzie miasta, w którym Kandydatka realizowała zadania koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mimo że w latach jej aktywności w ww. urzędzie nie było oficjalnego stanowiska koordynatora czy pełnomocnika współpracy. Aktywność ta koncentrowała się na tworzeniu zasad współpracy z trzecim sektorem, co w sytuacji braku stosownych uregulowań prawnych nie było łatwe. Jednak zakończyło się sukcesem – w 2000 roku Rada Miasta Torunia uchwaliła pierwsze zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, które kilka lat później znalazły swoiste „potwierdzenie” w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wprowadzone przez Radę Miasta Torunia rozwiązania okazały się bliskie wymogom przyszłej ustawy.
Drugim ważnym doświadczeniem Kandydatki jest pełnienie od 2007 roku funkcji pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki jej aktywności powstało nie tylko Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim, ale również w partycypacyjnym procesie powstał Wieloletni Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi, który – podobnie jak coroczne programy współpracy – dzięki profesjonalnemu podejściu do jego tworzenia, włączaniu organizacji pozarządowych w proces jego powstawania jest wzorem i inspiracją dla administracji samorządowej różnych szczebli i różnych województw. Biuro Współpracy, dzięki zaangażowaniu Kandydatki, stało się platformą faktycznej współpracy międzysektorowej, które aktywnie włącza się w rozmowy o sektorze, w planowanie jego rozwoju, rozwiązywanie jego problemów oraz w zacieśnianie współpracy międzysektorowej. Aktywność Kandydatki dotyczy całego sektora,  wszystkich organizacji bez wyjątku. Kreatywnie rozwija działania na rzecz zarówno małych organizacji i inicjatyw obywatelskich, m.in. poprzez realizację konkursu „Rodzynki z pozarządówki”, jak i dla organizacji doświadczonych poprzez m.in. udział w Kapitule certyfikatu „Organizacja sprawdzona” przyznawanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.
Kandydatka miała również istotny wpływ na włączanie organizacji pozarządowych w procesy planowania rozwoju regionu, jak też na wprowadzenie rozwiązań wspierających starania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju regionu i lokalnych społeczności poprzez m.in. uruchomienie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu umożliwiającego uzyskiwanie przez organizacje środków na pokrycie wkładów własnych pochodzących ze źródeł spoza województwa. Dzięki zaangażowaniu Kandydatki udało się również stworzyć międzysektorowe i branżowe zespoły i grupy robocze, których fakt powołania potwierdza umiejętności Kandydatki w przełamywaniu barier we współpracy międzysektorowej.
 
Całość doświadczeń, jak i liczba, zakres i znaczenie poszczególnych dokonań Kandydatki są trudne do ujęcia w prostym zestawieniu i nie zawsze dają się zmierzyć konkretnym, bezpośrednim rezultatem. Jednak wszystkie one są jasnym dowodem na Jej inspirujące dla środowiska pozarządowego i administracji samorządowej, pełne optymizmu i szczerości zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jako podstawy dobrze funkcjonującego państwa.
"