photo by Luiz Cavalini Jr., freeimages.com

Federacja realizuje na bieżąco kilka przedsięwzięć – część w oparciu o własne środki, część w oparciu o środki od grantodawców. Te „własne” to przede wszystkim działania na rzecz organizacji członkowskich i III sektora (wspólne spotkania, wzajemna promocja, wymiana doświadczeń, aktywność zespołu eksperckiego Federacji, udział w konsultacjach społecznych, zabieranie głosu w sprawach ważnych dla sektora obywatelskiego, certyfikacja organizacji pozarządowych, monitoring współpracy samorządu z organizacjami itp.), a te „zewnętrzne” to inicjatywy skierowane głównie na rozwijanie procesów konsultacyjnych i partycypacji obywatelskiej, a także kompetencji osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych.

O naszych działaniach poświęconych certyfikacji piszemy w specjalnie stworzonej w tym celu zakładce 
>> Certyfikujemy. A w kolejnej zakładce >> Monitorujemy opowiadamy o naszych działaniach monitoringowych i rzeczniczych, w tym o naszym zaangażowaniu w grupach roboczych i - powołanym w 2018 roku - Forum Dobrego Prawa. Natomiast o wydarzeniach w naszej działalności i działaniach w projektach realizowanych z udziałem środków zewnętrznych piszemy w Aktualnościach naszej strony internetowej, a on największych z tych przedsięwzięć stworzyliśmy odrębne podstrony.

Na bieżące działania Federacji, zwłaszcza te adresowane do jej organizacji członkowskich pozyskaliśmy dwukrotnie wsparcie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pierwszy raz, aby zrealizować projekt "
Kompetencje - sieć - aktywność", między 2014 a 2016 rokiem, a drugi raz na wdrożenie przedsięwzięcia zrealizowanego w 2017 roku pn. "Wspólne działania, wspólne sukcesy". Dzięki tym dwóm działaniom powstała m.in. kampania 1% na rzecz regionalnych organizacji, rozwinęliśmy nasze narzędzie samooceny, wypracowaliśmy i zrealizowaliśmy pomysł wyróżniania samorządów wspierających aktywność obywatelską, a także opracowaliśmy zasady i plan działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie naszych organizacji.

Szukając dobrych praktyk i rozwiązań w obszarze współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, w 2014 roku realizowaliśmy projekt „Wysoka jakość konsultacji społecznych” (współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy), który pozwolił na wypracowanie modelowych działań w ramach współpracy samorządu i NGO (warto znać poradnik, który powstał w oparciu o wyniki projektu), a także utworzenie serwisu poświęconego konsultacjom dokumentów stacja-konsultacja.pl, w którym co roku odbywa się kilkadziesiąt konsultacji. Natomiast od 2013 do 2015 roku – w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim – przeprowadziliśmy przedsięwzięcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” (współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), które polegało m.in. na realizacji procesów partycypacji społecznej w małych społecznościach w oparciu o grant uzyskany od Federacji. Oba powyższe projekty dotyczą upowszechniania i rozwijania konsultacji społecznych, którym w Federacji poświęcamy naprawdę dużo miejsca >>.

Z naszymi organizacjami członkowskimi również realizujemy projekty partnerskie. Dwa z tych przedsięwzięć, w których Federacja odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczyły wypracowania innowacyjnych modeli działań społecznych na rzecz konkretnych grup potrzebujących: "
model środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych", który powstał w partnerstwie z RC-fundacją konsultingu i rehabilitacji i z Fundacją Wiatrak, a od 2017 do 2020 roku jest testowo wdrażany w Toruniu i w powiecie chełmińskim, a także "model wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną" wypracowany przez partnerstwo Fundacji Arkadia, Fundacji Daj Szansę, Stowarzyszenia Subicere i Federacji (oba projkety zostały zrealizowane w 2017 roku). Rozwiązania opisane w obu modelach są praktycznymi i przemyślanymi pomysłami na pomoc osobom z niepełnosprawnością.

Natomiast z Fundacją Stabilo, Federacja jako lider projektu, zrealizowała przedsięwzięcie "Dobre konsultacje, dobry plan" między kwietniem 2016 a grudniem 2018 roku. W projekcie, realizowanym w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 25 gmin zrealizowało ponad trzydzieści procesów konsultacyjnych w obszarze planowania przestrzennego – przygotowaliśmy gminy do konsultacji, a następnie udzieliliśmy im finansowego wsparcia na ich realizację (tzw. grantów na konsultacje). Kontynuuacją tych działań jest realizowany przez Federacją projekt "Planowanie z mieszkańcami", który trwa od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

Z kolei projektem, w którym staramy się podnosić kompetencje eksperckie w zakresie stanowienia prawa przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego jest przedsięwzięcie "Organizacje stanowią prawo". To działanie, prowadzone od października 2017 do września 2020 roku, Federacja realizuje we współpracy z CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacją Stabilo oraz Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Mamy również doświadczenia w realizowaniu spotkań dla organizacji III sektora z regionu, które przygotowujemy nie tylko przy okazji ogłoszenia laureatów kolejnych edycji certyfikatu "
Organizacja sprawdzona". Dwukrotnie organizowaliśmy Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w Bydgoszczy w 2012 roku (XIII edycja Forum >>) i w Toruniu w 2016 roku (XVII edycja Forum >>). 

Realizując projekty finansowane ze środków publicznych i własnych przygotowaliśmy kilka publikacji dokumentujących nasze doświadczenia i dobre praktyki wyniesione z naszych działań. Należą do nich poradniki: [1] "Plan faktycznej współpracy. Poradnik partycypacyjnego tworzenia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi" - poradnik to wynik spotkań i dyskusji oraz działalności zespołu eksperckiego Federacji w obszarze konsultacji społecznych programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi (w 2014 roku); [2] "Zaplanuj, przedyskutuj, podejmij decyzję. Subiektywny poradnik o konsultacjach społecznych" (2015), który jest przeglądem konsultacji zrealizowanych w powiecie bydgoskim w 2014 i 2015 roku. Przykłady przeprowadzonych konsultacji pokazują jak z powodzeniem można dyskutować na tematy ważne dla mieszkańców i organizacji pozarządowych w małych społecznościach; oraz [3] „Dobre konsultacje – dobry plan. Doświadczenia z konsultacji w planowaniu przestrzennym” (2018), w którym opowiadamy o przebiegu procesów konsultacyjnych realizowanych w oparciu o granty przyznane 25 samorządom lokalnym przez Federację, o wynikach aktywności konsultacyjnej poszczególnych gmin, o najczęściej stosowanych technikach konsultacyjnych, a także o staraniach na rzecz włączania w konsultacje grup o specjalnych potrzebach funkcjonalnych.

Oprócz poradników wydaliśmy także publikację o... nas samych - czyli broszurę z prezentacją działań Federacji (2013), a dwukrotnie w trakcie realizacji certyfikacji "Organizacja sprawdzona" książeczkę prezentującą wszystkie wyróżnione certyfikatem organizacje: "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści" (2017, starsza wersja publikacji z 2015 roku >>).

Podczas wydarzeń, które organizowaliśmy dla środowiska pozarządowego województwa kujawsko-pomorskiego powstały filmy, z których warto wspomnieć film podsumowujący XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku: 

a także drugi film podsumowujący IV edycję certyfikacji "Organizacja sprawdzona" z konferencji poświęconej ogłoszeniu wyników tego procesu w 2017 roku: