Aktualności

2013-04-04 Nic tak nie integruje NGO jak PFRON

Wytyczne konkursów PFRON (i ich liczne interpretacje) zamiast ułatwiać działania organizacji komplikują je, a nawet rodzą ryzyko niekwalifikowalności uczestników i kosztów.

Dlatego, by ułatwić przedstawicielom kujawsko-pomorskich organizacji wymianę doświadczeń z realizacji projektów współfinansowanych przez PFRON oraz właściwą interpretację niejasnych punktów regulaminów konkursów na zadania zlecane w dniu 26 marca br. w Toruniu Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zorganizowała debatę ‘PFRON od kuchni’.

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z Torunia, Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Koronowa i Chełmży. Moderatorzy: Ewa Grobelska, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z Torunia oraz Andrzej Maczassek, „JESTEM” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia z Torunia zaprezentowali oraz poprowadzili dyskusję m.in.: na temat problemów kwalifikowalności uczestników projektów, zawiłości systemu sprawozdawczości, w tym elektronicznej Ewidencji Godzin Wsparcia i rozliczania umów przez rezultaty.


To pytanie budziło najwięcej emocji. Do dnia debaty nie było dla niego wiążącej tak dla PFRON jak i NGO odpowiedzi.


Debata dotyczyła przede wszystkim właśnie tej kluczowej i dyskusyjnej kwestii: możliwości udziału osób niepełnosprawnych jednocześnie w kilku projektach współfinansowanych przez PFRON. Regulamin konkursów i dotychczasowe jego oficjalne interpretacje wykluczały taką możliwość niezależnie od długości trwania tych projektów i oferowanych form wsparcia!

Dlatego monitoring skutków takiej interpretacji regulaminu stał się jednym z działań strażniczych podjętych przez Federację już w 2012 roku. Dzięki tym działaniom PFRON został niejako ‘zmuszony’, by precyzyjnie określić interpretację zasad – korzystną dla NGOsów i – co najważniejsze – dla osób korzystających z ich oferty (Zapoznaj się z interpretacją PFRON>>>).

Wnioski ze spotkania i postulaty przedstawicieli organizacji pozarządowych w Toruniu zostaną przekazane do Centrali PFRON w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu. Bo nic tak nie integruje NGO jak PFRON!