Aktualności

2018-09-26 Mechanizm małych grantów i inne zmiany dla NGO w regionie
Photo by Paul Ozzy, freeimages.com

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) przygotowała dwa nowe rozwiązania, z których jedno dotyczy sposobu organizacji i realizacji konkursów dla NGO w regionie, a drugie zmienia zasady wyboru przedstawicieli sektora pozarządowego do Rady.

Regranting. Kujawsko-Pomorska RDPP od kilku miesięcy dyskutowała i pracowała nad potrzebą zmian w konkursach wojewódzkich dla organizacji pozarządowych. Aktywność Rady jest odpowiedzią na zgłaszane przez organizacje z regionu uwagi do sposobu przeprowadzania konkursów, zwłaszcza zdarzającego się niskiego poziomu przyznanego dofinansowania wobec kwoty wnioskowanej. Bywa, że organizacja otrzymuje np. 30% wnioskowanego dofinansowania, co w praktyce uniemożliwia jej realizację zaplanowanego w ofercie projektu. Dodatkowo znaczenie ma nakład pracy niezbędny do pozyskania i rozliczenia dotacji - w praktyce rozliczenie dotacji o niskiej kwocie (np. 4 tys. zł) jest tak samo czasochłonne jak rozliczenie dotacji o kwocie kilkukrotnie wyższej.
Dlatego RDPP wypracowała nowy model przeprowadzania konkursów, który opiera się na przewidzianym w ustawie o pożytku publicznym modelu regrantingu. Opracowane rozwiązanie zakłada, że samorząd województwa wybierze w drodze otwartego konkursu operatora projektu, który z kolei będzie wybierał realizatorów projektów o niskiej wartości finansowej (dotacje do 5 tys. zł). Wyboru grantobiorców dokonywać ma niezależna komisja, a samo rozliczenie dotacji będzie prostsze. Równolegle w otwartych konkursach ofert wartość przyznanego dofinansowania nie może być niższa niż 5 tys. zł.

Wybory do RDPP. W związku z kończącą się kadencją Rady (w grudniu 2018), członkowie RDPP przygotowali nowe zasady wyboru reprezentantów NGO w Radzie, których kandydatury są następnie zatwierdzane przez Marszałka Województwa. Zasady te przewidują, że kandydatów do Rady zgłaszają organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa, a każde zgłoszenie musi być poparte dwoma dodatkowymi rekomendacjami udzielonymi przez organizacje z regionu. Następnie przeprowadzane jest powszechne głosowanie, w którym każda organizacja ma jeden mandat wyborczy i może oddać maksymalnie 7 głosów (po 1 głosie dla poszczególnych kandydatów), tj. tyle ile w RDPP zarezerwowanych jest miejsc dla sektora pozarządowego. Dzięki temu wybory mają charakter powszechny, bezpośredni i jawny. Procedura ta nie była jeszcze stosowana w regionie w odniesieniu do Rady Pożytku (dotychczas pozarządowych członków RDPP wskazył Sejmik NGO), ale w zbliżonej formie została przeprowadzona w wyborach przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Oba rozwiązania zostały wypracowane podczas dwudniowych warsztatów zorganizowanych dla Rady w ostatnim tygodniu maja br. Obecnie, po kolejnych dwóch spotkaniach Rady, rozwiązania te są dalej procedowane - w Urzędzie Marszałkowskim powstał już projekt regulaminu wyborów do RDPP, a wdrożenie modelu regrantingu jest omawiane i doprecyzowywane z przedstawicielami Urzędu.

Dwudniowe warsztaty, podczas których powstały oba opisane powyżej rozwiązania zostały zorganizowane przez CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w ramach projektu "Organizacje stanowią prawo", który realizuje partnerstwo czterech organizacji: Federacja (lider projektu), CISTOR, Fundacja Stabilo i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt finansowany jest ze środków Programu POWER (więcej o projekcie >>).