Aktualności

2015-08-08 Małymi krokami po lepsze rozwiązania w RPO

Zakończyły się pisemne konsultacje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego, dokumentu, który opisuje kto i na jakie działania będzie mógł starać się o środki UE w najbliższych latach. Udało się wprowadzić kilka zmian, ale ciągle dużo jest niewiadomych.

Mimo niespełna trzech tygodni konsultacji, do Urzędu Marszałkowskiego spłynęło 798 uwag do projektu SzOOP RPO. Raptem 215 z nich zostało uwzględnionych, a kolejne 94 zostały uwzględnione częściowo (szczegółowe informacje tutaj >>>).

Spośród uwag zgłoszonych przez Federację trzy faktycznie zmieniają dotychczasowe zapisy SzOOP. Jedna powoduje rozwinięcia możliwych do realizacji usług uzupełniających proces aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską (Poddziałanie 9.3.2). Znacznie dalej idąca jest druga zmiana, również w poddziałaniu 9.3.2, bardzo ważna dla NGO, która dotyczy poziomu wkładu własnego. W opisie poddziałania 9.3.2 dodano informację: „W uzasadnionych przypadkach IZ RPO, poprzez kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez KM RPO może zwiększyć poziom dofinansowania do 100%.” I wreszcie trzecia zmiana – tym razem w Poddziałaniu 11.1 dotyczącym wzrostu aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – gdzie wskazane zostanie, że wyliczone w poddziałaniu 11.1 SzOOP przykłady projektów nie stanowią katalogu zamkniętego. To zmiana ważna dla projektodawców, którzy nierzadko potrafią osiągać założenia konkursów ciekawymi projektami, ale ich projekty jako nieszablonowe nie zyskują akceptacji oceniających wniosek o dofinansowanie, bowiem przykładu proponowanego działania nie ma w SzOOP.

– Trudno o euforię w związku z tym zmianami w projekcie SzOOP, ale zmiany te zwyczajnie cieszą, bo wszystkie diagnozowaliśmy jako ważne dla projektodawców z sektora NGO – podsumowuje Jan M. Grabowski, prezes zarządu Federacji. – Natomiast nasze równoległe starania o dopuszczenie możliwości otwartych konkursów w poddziałaniu 9.2.1 nie przyniosły na razie rezultatu.

Przypomnijmy, że Federacja od prawie dwóch miesięcy zabiega o zmianę rozwiązań w zakresie dostępności funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami (szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj >>>).

Federacja otrzymała właśnie odpowiedź na list w tej sprawie skierowany do zarządu województwa. W odpowiedzi czytamy: „Obecny projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020 nie wyklucza możliwości aplikowania przez organizacje pozarządowe o środki w ramach tego Poddziałania. Podziałanie 9.2.1 zostało przewidziane do realizacji w ramach polityki terytorialnej, jednakże nie jest to równoznaczne z możliwością aplikowania o wsparcie wyłącznie jednostek sektora samorządowego a oznacza jedynie, iż kierunek wsparcia oraz najistotniejsze problemy do rozwiązania na danym terenie będą wyznaczane na poziomie lokalnym w ramach strategii. Podział środków w ramach poszczególnych działań i Poddziałań na politykę terytorialną jest indykatywny, uwzględnia zróżnicowanie wewnątrzregionalne i będzie uzależniony od aktualnych potrzeb i diagnozy dokonanej w danym obszarze merytorycznym oraz na określonym terenie, z zatem w sytuacji zdiagnozowania takiej potrzeby możliwe będzie uruchomienie konkursów w ramach Poddziałania 9.2.1 poza polityką terytorialną.

– Odpowiedź urzędu jest bardzo ogólnikowa i potwierdza to co wiemy i czego się obawiamy – jeśli nie będzie chęci, albo czasu na zrobienie diagnozy pod kątem potrzeby otwartych konkursów, to zwyczajnie ich nie będzie – podsumowuje Jan M. Grabowski. – Przygotowania do uruchomienia RPO 2014-2020 pokazują najdobitniej, że chęci to może i są, ale czasu już dawno nie ma.


Federacja będzie kontynuować starania o uruchomienie ogólnodostępnego konkursu dla podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnościami w poddziałaniu 9.2.1.