Aktualności

2015-01-09 Lektura obowiązkowa dla zainteresowanych funduszami UE

Trwają właśnie konsultacje dokumentu, który jest kluczowy dla przyszłych projektów finansowanych z unijnych funduszy – „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020”. Dla doświadczonych projektodawców, ale też dla planujących ubieganie się o unijne środki to lektura obowiązkowa.

Do poniedziałku, 12 stycznia br. trwają konsultacje projektu wytycznych, które opisują nie tylko zasady ponoszenia wydatków w unijnych projektach, ale także przyjmowania uczestników, wyłaniania wykonawców, zatrudniania personelu oraz głównych zasad rozliczania projektów. Mało który z dokumentów regulujących zasady korzystania i rozliczania środków UE w najbliższych latach jest tak ważny dla projektodawców jak "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

W konsultowanym dokumencie znajduje się kilka rozwiązań, które zaskoczy dotychczasowych projektodawców, zwłaszcza doświadczonych w projektach finansowanych z Programu Kapitał Ludzki – w projekcie wytycznych znalazło się np. rozszerzenie stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień od równowartości 20 tys. złotych netto, ale też zdecydowane rozwinięcie metody rozliczania projektów nie przez faktury, ale przez rezultaty (jako obligatoryjne dla projektów do 50 tys. euro dofinansowania), czy też zmiana zasad rozliczania kosztów pośrednich, które nadal można rozliczać ryczałtowo, ale katalog kosztów pośrednich rozszerzy się m.in. o koordynację projektu i jego promocję. Zmienić mają się także rozwiązania dotyczące angażowania personelu – słynny „limit godzin” zaangażowania zawodowego osób pracujących w projektach wzrośnie z 240 do 276 godzin miesięcznie.
To oczywiście tylko przykłady zmian. Czy idą one w dobrym kierunku? Zachęcamy do konsultacji przez prowadzony przez Federację serwis stacja-konsultacja.pl – opublikowaliśmy w nim wytyczne do konsultacji i zebrane głosy przekażemy do organizatora konsultacji – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Konsultacje trwają jeszcze w ten weekend i w najbliższy poniedziałek.