Aktualności

2011-10-26 Koniec z finansowaniem projektów w 100% przez PO KL?

Zanosi się na to, że czas projektów finansowanych w 100% z dotacji z funduszy strukturalnych kończy się, bowiem od nowego roku spore zmiany szykują się w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). W projekcie jednego z najważniejszych dokumentów tego programu – Szczegółowym opisie priorytetów PO KL (tzw. SzOP) – pojawiły się nowe propozycje co i jak finansować z Europejskiego Funduszu Społecznego po 01 stycznia 2012 roku. Poza wprowadzeniem wymogu wkładu własnego zaproponowano też zlikwidowanie kilku typów projektowych – dotyczy to akurat tych, które najczęściej realizowały podmioty pozarządowe.

Konsultowany obecnie projekt SzOP zakłada, że praktycznie we wszystkich konkursach wymagany będzie od projektodawców wkład własny. Wyjątkiem będzie część projektów, które służą przekazywaniu wsparcia finansowego uczestnikom (np. w projektach, w których przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) lub też dotyczą osób powyżej 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych. W pozostałych przypadkach wkład własny będzie wymagany, najczęściej od poziomu 5% kosztów zarządzania projektem, czyli kosztów jego koordynacji i obsługi. Co prawda w PO KL zakłada się, że wkład własny wnoszony przez projektodawców nie powinien być wyższy niż 15% wydatków całego projektu, ale wymóg wkładu własnego będzie dla wielu zaskoczeniem i nową barierą w aplikowaniu.
 

Jakie jeszcze zmiany od nowego roku planuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w PO KL? Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian (zestawienie opracowane przez Federację):

* nie będzie już możliwości ubiegania się o dofinansowanie tzw. inicjatyw lokalnych (projektów realizowanych na obszarach wiejskich o wartości do 50 tys. złotych) w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej (dotychczasowe Działania 6.3 i 7.3 PO KL);

* grupa potencjalnych uczestników projektów w VII Priorytecie PO KL nie będzie ograniczona do osób do 64 roku życia, ale możliwe będzie również objęcie projektami osób starszych zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia;

* powstanie nowa linia finansowa zorientowana na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez projekty wyłaniane w konkursie (nowe Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy). Wymogiem dla projektów będzie wspieranie osoby niepełnosprawnej w sposób kompleksowy na podstawie indywidualnego planu działania;

* nie będzie już możliwości składania projektów na szkolenia i doradztwo dla wszystkich osób pracujących, które są zainteresowane podnoszeniem i uzupełnieniem swoich kwalifikacji w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Poddziałanie to zostanie ograniczone do projektów na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników;

* projekty dotyczące tworzenia przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) realizowane będą wyłącznie w gminach o najniższym w skali województwa stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (w 30% gmin z terenu danego województwa);

* nie będzie już konkursów w ramach Działania 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, a w jego miejsce powstanie Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, w którym możliwe będzie realizowanie części typów projektowych, które dotychczas realizowane były w Działaniu 9.3 i Poddziałaniu 8.1.1 PO KL. Powstanie w tym celu m.in. Poddziałanie 9.6.1 PO KL dotyczące m.in. kształcenia w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, prowadzące do uzyskania kwalifikacji. Dodatkowe Poddziałanie 9.6.2 PO KL dotyczyć będzie szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych. Nowy SzOP PO KL umożliwi także pilotażowe wdrożenie systemu doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalnym (nowe Poddziałanie 9.6.3 PO KL).

* w Działaniu 9.5 PO KL zmianie ulegają typy projektowe oraz grupa docelowa projektów. W działaniu tym możliwa będzie teraz realizacja oddolnych inicjatyw lokalnych obejmujących a.] działania o charakterze animacyjnym, szkoleniowym lub doradczym służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich z grup defaworyzowanych w zakresie kształcenia przez całe życie; b.] rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz niwelowania negatywnych zjawisk w obszarze edukacji oraz poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. W związku z tym zmianie ulega także grupa docelowa w tym działaniu – uszczegółowiono, że projekty w Działaniu 9.5 PO KL adresowane będą nadal do mieszkańców obszarów wiejskich, ale w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, osób w wieku 18-24, osób niepełnosprawnych,  kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Z konsultowanym obecnie projektem Szczegółowego opisu priorytetów PO KL można zapoznać się tutaj >>>