Aktualności

2019-01-15 Komitet Monitorujący RPO uzupełnia skład reprezentacji NGO

W Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 przedstawiciele organizacji pozarządowych są obecni od powołania tego gremium i reprezentowani przez 10 osób (5 par członek-zastępca). Obecnie trwa nabór uzupełniający do Komitetu, w związku z rezygnacją jednej z "par" z udziału w pracach Komitetu.

W Komitecie sektor pozarządowy ma swoich przedstawicieli wybranych w powszechnym naborze i głosowaniu, którzy tworzą pięć tzw. „par” (członek Komitetu i zastępca członku Komitetu): dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w  obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. Jedną z tych par tworzą Tomasz Dominiak (
Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia). Drugą ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i  niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku), (2) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego oraz (3) ochrona środowiska – właśnie w tym obszarze prowadzone jest uzupełnienie składu Komitetu.

Zgodnie z ordynacją wyborczą obowiązującą dla organizacji pozarządowych w przypadku wygaśnięcia mandatu członka KM wygasa również mandat jego zastępcy, co oznacza, że w obszarze ochrony środowiska nabóz uzupełniający dotyczy 2 osób. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim zaprasza do zgłaszania kandydatur
na formularzu zgłoszeniowym do 31 stycznia 2019 roku. Spośród zgłoszonych kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskaże kandydata i zastępcę do Komitetu.

Oficjalna informacja o trwającym naborze na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego >>

Jeżeli chcesz dołączyć do grupy dyskusyjnej dot. działalności Komitetu ważnej dla organizacji pozarządowych kliknij w obrazek poniżej.

Grupa dyskusyjna na FB: Komitet Monitorujący