Aktualności

2011-01-18 Kiedy po środki UE? - Harmonogramy konkursów

Dostępne są już oficjalne harmonogramy ogłaszania konkursów o środki funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku. Dokumenty te pokazują, że środki funduszy strukturalnych kończą się. Jednak organizacje pozarządowe, zwłaszcza te działające w obszarze wykluczenia społecznego mogą przygotowywać swoje projekty i planować ich złożenie w 2011 roku.

Na najbliższe miesiące zaplanowano bowiem konkursy o środki na inwestycje w „rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej” (w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa) czy też konkursy w zakresie „aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (w ramach PO Kapitał Ludzki).

Niestety jak wynika z harmonogramów konkursów, dla organizacji działających w obszarze edukacji nie popłyną już środki funduszy strukturalnych - nie zaplanowano już żadnych środków na wspieranie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich, czy też na finansowanie lokalnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym. Jednocześnie budżety konkursów zaplanowanych na 2011 rok są znacznie niższe niż w roku ubiegłym.

Harmonogramy konkursów przygotował Urząd Marszałkowski. Ze strony Federacji można pobrać oba harmonogramy - dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pobierz) oraz dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pobierz).

Uszczegółowienie warunków i zasad aplikowania w PO KL zawierają tzw. Plany Działania, które zamieściliśmy poniżej:

1. Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
2. Plan Działania dla Priorytetu VII PO KL - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
3. Plan Działania dla Priorytetu VIII PO KL - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
4. Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH