Aktualności

2012-10-15 Kandydaci Federacji do Rady Pożytku

W czwartek, 18 października br. podczas IX Toruńskiego Forum NGO odbędą się wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, którą współtworzą przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych. Kadencja Rady jest dwuletnia.

Rada Pożytku składa się z 18 członków, w tym dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych podczas Forum spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych udzieliła poparcia trojgu kandydatów: Łukaszowi Broniszewskiemu, Ewie Grobelskiej oraz Janowi M. Grabowskiemu.

W trakcie wyborów każda organizacja będzie miała do dyspozycji 9 głosów (tyle, ilu jest przedstawicieli NGO w Radzie). Zachęcamy do oddania głosu na kandydatów, którym udzieliliśmy poparcia!

Łukasz Broniszewski - prezes Fundacji STABILO. Absolwent filozofii UMK, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, trener i koordynator projektów (GMT, PO KL, itp). Współtworzył dokumenty programowe na poziomie lokalnym i krajowym m.in. Program Współpracy GMT z NGO oraz GMT z PES, Kartę Zasad, Narzędzie Samooceny.
Konsultował dokumenty strategiczne lokalne i krajowe (grupa ekspercka MRR). Współautor innowacyjnych projektów np. orbiToruń.pl, Senior Liderem Społecznym, Kultura w pięciu zmysłach. Aktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych). Działa na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Ewa Grobelska - prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Zawodowo związana z Fundacją od 2009 roku, początkowo na stanowisku koordynatora projektu EFS i kierownika administracji, następnie jako dyrektor Fundacji, a od 1 lipca 2012 jako jej prezes. Wcześniejsze działania p. Grobelskiej na rzecz Fundacji Daj Szansę miały charakter wolontariacki.
Jako członek Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacja Daj Szansę aktywnie uczestniczy w jej projektach i działaniach. Z ramienia Fundacji Ewa Grobelska jest członkiem Zespołu Eksperckiego Federacji i zajmuje się m.in. tematyką współpracy administracji publicznej i III sektora. Systematycznie bierze udział w szkoleniach i dyskusjach nt. profesjonalizacji sektora NGO, współpracy wewnątrz- i międzysektorowej, a także w corocznych forach organizacji pozarządowych.

Jan M. Grabowski - prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Delegat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (od 12.2003 do 12.2006 roku).
Członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Funduszy Strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim (2004-2007). Członek zespołu eksperckiego Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek zespołu przygotowującego alternatywny sposób wyboru projektów w PO KL (2012). Absolwent "Szkoły Reprezentacji NGO" dla przedstawicieli sektora pozarządowego (2012).

 

 

Więcej o wyborach i kandydatach można przeczytać na portalu Orbitorun.pl.