Aktualności

2017-08-25 Jak wspierać młodych? Rekomendacje dla instytucji rynku pracy
Photo by philipp k., freeimages.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało projekty regionalne służące wypracowaniu rekomendacji w zakresie wspierania osób młodych z tzw. grupy NEET, przygotowanych dla publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Rekomendacje w województwie kujawsko-pomorskim przygotowała organizacja członkowska Federacji – Fundacja Stabilo – wraz z liczną grupą 22 partnerów publicznych i pozarządowych.

W drugiej połowie ubiegłego roku w każdym regionie zawiązane zostało partnerstwo, którego zadaniem było wskazanie najbardziej skutecznych metod dotarcia i najbardziej efektywnych kierunków wspierania młodzieży z tzw. grupy NEET (partnerstwa zostały wyłonione w konkursie działania 2.4 PO WER). Za osobę z tej kategorii uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Rekomendacje mogą przydać się instytucjom rynku pracy przy planowaniu i realizacji wsparcia dla młodzieży w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na stronie internetowej ministerstwa opublikowane są rekomendacje ze wszystkich regionów, a my szczególnie zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim.