Aktualności

2017-11-03 Jak to jest z dostępnością RPO dla organizacji pozarządowych
Photo by Marcelo Terraza, freeimages.com

Gotowy jest już raport z badania dostępności Regionalnego Programu Operacyjnego dla organizacji pozarządowych. Raport przygotował Urząd Marszałkowski na wniosek i we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa.

Badanie dostępności RPO dla organizacji pozarządowych zostało przeprowadzone dla konkursów rozpoczętych do 01.06.2017 roku – w tym czasie ogłoszone zostały 53 nabory wniosków. W efekcie tych konkursów podpisanych zostało 258 umów o dofinansowanie projektów, z których 49 to umowy zawarte z NGO (co stanowi 19% wszystkich umów). Wśród tych 49 umów aż 22 umowy podpisane zostały z LGD, a kolejne cztery z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Spośród wniosków organizacji pozarządowych odpadło aż 67 aplikacji, w tym 65 w konkursach współfinansowanych z EFS, a 2 w konkursach współfinansowanych z EFRR. Do najczęstszych problemów, które spowodowały odrzucenie wniosków należą m.in. wymóg zapewnienia trwałości projektu, zgodność z właściwym typem projektu przewidzianym do wsparcia w ramach konkursu, określenie wkładu własnego na odpowiednim poziomie, zachowanie maksymalnej wartości projektu i średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu na odpowiednim poziomie, konieczność zapewnienia określonych grup docelowych oraz kwalifikowalność wnioskodawcy (wymogi dotyczące uprawnionych wnioskodawców).

W badaniu mowa jest także o największych trudnościach w aplikowaniu o środki UE w ocenie organizacji pozarządowych, o liczbie i charakterze projektów partnerskich z udziałem NGO oraz o tym jak organizacje oceniają przydatność i działanie punktów informacyjnych o funduszach europejskich. W podsumowaniu badania znalazło się kilka rekomendacji zmian w RPO, m.in. w zakresie dostosowanie kryteriów dotyczących wymaganego poziomu wkładu  własnego oraz wymagań co do skali projektu, jak i zmniejszenia wymogów dla projektów o mniejszej skali merytorycznej i finansowej. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WK-P zaplanowanym na 29 listopada br.

Prezentacja podsumowująca wyniki badania [czytaj >>]
Raport podsumowujący z badania [tutaj >>]

Badanie „Ocena dostępności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych” to jedno z dwóch badań, które powstały w tym roku na wniosek i we współpracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa z Biurem Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. O drugim badaniu dot. włączenia partnerów niepublicznych w planowanie, wdrażania i rozliczanie RPO napiszemy niebawem.