Aktualności

2014-03-04 Jak oceniać realizację programu współpracy samorządu z NGO

Kolejne spotkanie zespołu eksperckiego Federacji dotyczyło roli i sposobów prowadzenia oceny realizacji dokumentów opisujących cele, zakres i zasady współdziałania sektora publicznego z pozarządowym. Skuteczność wdrożenia planów współpracy administracji z III sektorem rzadko poddawana jest analizie i dyskusji. Jeszcze rzadziej planujemy i oceniamy osiągane efekty – trzeba to zmienić.

Doświadczenia członków zespołu choć różnorodne (praca w samorządach różnych szczebli, organizacjach o różnorodnym profilu i skali działań) mają kilka wspólnych cech: ocena realizacji programu współpracy zbyt często sprowadzana jest jedynie do funkcji ‘protokołu’ z przebiegu konkursów ofert na zadania publiczne. W praktyce redukuje się ocenę realizacji do sprawozdania składanego właściwej radzie do kwietnia kolejnego roku, a niewiele mówi się o ewaluacji czyli właśnie ocenie efektów współpracy. Współpracy finansowej i pozafinansowej.

Dyskusji służyło kilka kluczowych pytań: (1) co powinno wynikać z oceny realizacji – jakie wskaźniki rezultatów chcemy brać pod uwagę?; (2) czemu służy ocena realizacji – jak analizować i wyciągać wnioski z tendencji zmian w zakresie?; (3) kto powinien być zaangażowany w tę ocenę – ocena realizacji programu współpracy to okazja do wymiany opinii obu sektorów: jak współpracę ocenia administracja a jak III sektor?  By wartość kwietniowego sprawozdania była większa warto jego opracowanie poprzedzić przynajmniej roboczym spotkaniem aktywnych przedstawicieli urzędu oraz organizacji i zadbać o warunki dla partycypacji.
 

Rezultaty pracy zespołu eksperckiego Federacji – obejmujące także efekty poprzedniego spotkania nt. diagnozy potrzeb i analizy – zostaną udostępnione w formie praktycznych propozycji rozwiązań w II kwartale 2014 roku.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.